DTAC

ดีแทคในฐานะผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือที่มีสมาชิกมากกว่า 20 ล้านรายมุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจอย่างเต็มที่ และมีความรับผิดชอบภายใต้วิสัยทัศน์ของ บริษัท “ เพิ่มขีดความสามารถของสังคม”