ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจากการนำหลักวิทยาศาสตร์มาตอบโต้กับความเชื่อต่างๆ ที่ไม่มีหลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับ รวมถึงความเชื่อทางไสยศาสตร์ โดยเหตุการณ์ที่ทำให้ชื่อของท่านเป็นที่รู้จักคือ กรณีการทดสอบเครื่องค้นหาวัตถุระเบิด GT200 และการอธิบายปรากฏการณ์การเกิดบั้งไฟพญานาค 

ดร. เจษฎา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาชีวโมเลกุล (Molecular Biology) 

จาก University of Edinburgh