Dr Anothai Nitibhon

ศิษย์เก่าจาก University of Edinburgh 

ดร. อโณทัย เป็นทั้งศิลปิน นักดนตรี และนักวิชาการศึกษา ที่มีความเชื่อว่าดนตรีจะหล่อหลอมให้ผู้คนสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ผลงานของ ดร. อโณทัย ทั้งในด้านการเรียบเรียงดนตรี การจัดนิทรรศการและเทศกาลศิลปะ รวมถึงการแสดงนั้น ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพในระดับนานาชาติ โดยสิ่งสำคัญคือการได้เชื่อมโยงผู้คนมากมายที่มีพื้นเพแตกต่างกันด้วยดนตรี และส่งเสริมให้คนเหล่านี้กล้าที่จะบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้สังคมได้รู้   

ประสบการณ์สำคัญที่ ดร. อโณทัย ได้รับในช่วงการเรียนที่สหราชอาณาจักร คือการได้ใช้ชีวิตนักศึกษาที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และทุกคนเคารพซึ่งความต่างของกันและกัน นอกจากนี้ ประสบการณ์การเข้าร่วมโปรเจค Intercultural Ensemble and Music ที่ทำร่วมกับชุมชน (สนับสนุนโปรเจคโดย University of Edinburgh) 

ยังเปิดโลกการเรียนรู้ดนตรีในแง่มุมของการเชื่อมโยง และสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้แก่มนุษย์อีกด้วย   

ดร. อโณทัย หวังว่าดนตรีของเธอจะช่วยสร้างความกล้าหาญให้กับผู้ฟังในการเปิดรับสิ่งใหม่รอบตัว และการสดับรับฟังเสียงที่พวกเขาอาจไม่เคยได้ยินมาก่อน และต่อยอดไปสู่การสร้างโลกที่สงบสุขสำหรับทุกคน