Dr Alongkot Maiduang

ศิษย์เก่าจาก University of Cambridge และ King’s College London 

ดร. อลงกต เป็นนักวิชาการอาวุโส ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และ STEM ในระบบการศึกษาของประเทศไทย ผลงานการทำงานในตำแหน่งกับ สสวท. ที่ผ่านมาของ ดร. อลงกต นั้นได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนกว่า 46,000 แห่ง ทั่วประเทศ 

ช่วงเวลาการเรียนในสหราชอาณาจักรทำให้ ดร. อลงกต ซึมซับรูปแบบและแนวทางการเรียนในระบบการศึกษาของอังกฤษ และเป็นแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาระบบการศึกษาและสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ของไทยให้เทียบเท่ากับสหราชอาณาจักร 

โครงการต่อไปของ ดร. อลงกต คือการทำบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์และ STEM ในปัจจุบันเป็นภาษาอังกฤษ 

เพื่อนำไปใช้ในโรงเรียนนานาชาติ