Dr Supree Pinitsoontorn

ศิษย์เก่าจาก University of Oxford และ University of Sheffield 

ดร. สุปรีดิ์ เป็นอาจารย์สาขาฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจบันสอนวิชาวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน และทำงานวิจัยหัวข้อวัสดุเฉพาะทางเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการสร้างพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์การเรียนในสหราชอาณาจักรสร้างทักษะสำคัญที่ทำให้ ดร. สุปรีดิ์ เป็นทั้งอาจารย์และนักวิจัยที่ประสบความสำเร็จ และถึงแม้จะตอบไม่ได้ว่าการเรียนในประเทศอื่นที่ไม่ใช่สหราชอาณาจักรจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตไปขนาดไหน และหากย้อนเวลากลับไปได้ ดร. สุปรีดิ์ ก็ยังคงจะเลือกเรียนที่สหราชอาณาจักรเหมือนเดิม  

จากนี้ ดร. สุปรีดิ์ ก็ยังคงมุ่งมั่นในการสอนนักศึกษาและสร้างงานวิจัยคุณภาพด้านวัสดุเพื่อพลังงานสะอาดต่อไป