ดร. วีระพงษ์ ประสงค์จีน เป็นอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานที่ผ่านมาของ ดร. วีระพงษ์ ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาประสบการณ์การเรียนแบบหลักสูตรผสมผสาน ที่เชื่อมโยงบุคลลากรทางการสอน และผู้เรียนที่มีพื้นฐานต่างกัน เพื่อส่งเสริมการหลอมรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นกับหลักสุขภาพสากลในสาขาต่างๆ อาทิ การสูงวัย วิทยาการเกี่ยวกับสมอง และเวชศาสตร์เกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิด และการฟื้นฟูสภาวะเสื่อม 

ดร. วีระพงษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก University College London สาขา Stem Cell and Regenerative Biology