ดร. ยศพงษ์ ลออนวล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ภาควิชาวิศกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง และได้รับเลือกให้เป็นประธานคนแรกของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ซึ่งมีพันธกิจในการส่งเสริมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ที่จะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงที่เป็นฟอสซิ และลดการปล่อยมลพิษบนท้องถนน 

ดร. ยศพงษ์ สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลจากสถาบัน Imperial College London