ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้กำหนดนโยบาย คิดค้นและริเริ่มโครงการเชิงกลยุทธ์ทางด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ในประเทศไทย 

ผลงานและความสำเร็จของท่านมีมากมาย อาทิ การก่อตั้ง ‘Food Innopolis’ ซึ่งเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาค Company R&D Center Facilitation Centres และโครงการ Talent Mobility Programme ที่จะช่วยส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์ และขับเคลื่อนนักเทคโนโลยีจากภาครัฐในการขยายบทบาทการทำงานร่วมกับภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  และพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริม STEM workforce (Science, Technology, Engineering and Mathematics) พร้อมกันกับการเรียนรู้ที่บูรณาการการทำงานจริงไว้ด้วยกัน 

ดร. กิติพงค์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขา Development Studies (Science and Technology) จาก University of Strathclyde