ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ได้รับการยอมรับในระดับอาเซียนในฐานะผู้เชี่ยวชาญ และนักพัฒนาสาขาโลจิสติกส์ โดยมีผลงานการร่างกฏหมาย และให้คำปรึกษาแผนพัฒนาเส้นทางโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียนในตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550  

ดร. รุทธ์ได้พัฒนาโมเดลโลจิสติกส์แบบ cost-time distance ขึ้น ซึ่งมีพื้นฐานมาจากงานวิจัยปริญญาเอกของตนเอง โดยโมเดลดังกล่าวถูกนำไปใช้อ้างอิงในโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจขององค์กรต่างๆ มากมาย เช่น UN-ESCAP UNCTAD ADB และธนาคารโลก

ดร. รุทธ์ พนมยงค์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขา International Logistics จากCardiff University  ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์