คุณเอด้า จิรไพศาลกุล ปัจจุบันทำงานในโครงการด้านสังคม ที่ใช้องค์ประกอบของการลงทุนทางสังคมและความโอบอ้อมอารีที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของโอกาสทางการศึกษาในประเทศไทย โดยตั้งเป้าหมายที่จะช่วยเด็กที่ไร้การศึกษา 5,000 คน ให้ได้ในปี 2560 

จากประสบการณ์การเรียนเรื่องการเงินเพื่อสังคม (Social Finance) ในห้องเรียน และการเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติจริงในประเทศสหราชอาณาจักร ได้สร้างแรงบันดาลใจให้เธอสร้างอาชีพที่จะสร้างการพัฒนาของระบบนิเวศด้านการเงินเพื่อสังคมในประเทศไทยขึ้น อาทิ การร่วมก่อตั้ง Taejai.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการระดมทุนจากภาคมวลชนแห่งแรก และใหญ่ที่สุดด้านการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

คุณเอด้า สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา Environment and Sustainable Development จาก University College London