คุณอมรเชษฐ์ จินดาอภิรักษ์ เป็น CEO และหนึ่งในผู้ก่อตั้ง TakeMeTour 

ซึ่งเป็นตลาดกลางด้านการท่องเที่ยวท้องถิ่นระดับรางวัล (และใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน) TakeMeTour ไม่ได้เป็นแค่รูปแบบการให้บริการนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสความเป็นอยู่ของสถานที่ที่ตนไปในแบบคนท้องถิ่นเท่านั้น หากแต่ยังช่วยเผยแพร่สิ่งดีงามที่เป็นสมบัติของชาติ และส่งเสริมความเข้าใจเชิงวัฒนธรรมผ่านการแบ่งปันแนวคิดทางเศรษฐกิจอีกด้วย คุณต้า สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา Vision Image & Robotics จาก Heriot-Watt University