คุณกิตตินันท์ พิทยปรีชากุล หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Dreamaker Crowdfunding ซึ่งเป็นโครงการระดมทุนจากภาคมวลชนในประเทศไทย ที่มีในสองรูปแบบคือ Reward-based (www.dreamaker.co.th) และ Equity-based 

โดยโครงการประเภท reward-based ได้ระดมทุนสำเร็จไปแล้ว 4 โครงการ นับตั้งแต่ช่องทางการเชื่อมโยงเจ้าของไอเดียกับผู้สนับสนุนของ Dreamaker เปิดขึ้นมา อีกทั้งโครงการในส่วน equity-based ก็ยังคงหาทุนสำหรับบริษัทอยู่ 3 แห่ง 

คุณกิตตินันท์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา Investment Fund Management จาก University of Glasgow