เรื่องไวยากรณ์ไม่ใช่แค่ไวยากรณ์!

 เราทราบกันดีว่าการฝึกฝนบ่อยๆทำให้เกิดความสมบูรณ์แบบ รวมไปถึงการเรียนรู้หลักสูตรไวยากรณ์และการเขียน (30 ชั่วโมง)  ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนสำหรับนักเรียนที่เรียนในระดับ Primary Plus และ Secondary Success ในหลักสูตรจะมีการทบทวนหลักไวยากรณ์และการเขียนที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ในภาคการศึกษาปกติ ผ่านกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ นอกจากนี้คุณครูจะประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยการให้คำแนะนำหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถทราบถึงข้อบกพร่องและฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์รวมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆได้ด้วยตัวเอง  เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะในด้านหลักไวยากรณ์และการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เรียนจะได้อะไรจากหลักสูตรนี้?

•เรียนรู้หลักไวยากรณ์เพื่อจัดโครงสร้างภาษาและเสริม 4 ทักษะในหลักสูตรเดียว

•สร้างความเชื่อมั่นของผู้เรียนและปรับปรุงโครงสร้างการเขียน

•วิธีการสอนตามแนวระเบียบวิธี - เพิ่มทักษะด้านไวยากรณ์และการเขียนผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและสร้างสรรค์เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

•คุณครูของเราทุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสอนในระดับสากล ความเป็นมืออาชีพและความเข้าใจลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียนไทย จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้

•ใช้ทักษะที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร ไปสู่การเตรียมความพร้อมในชั้นเรียนรวมถึงการทำข้อสอบที่โรงเรียน

•ขนาดชั้นเรียนไม่เกิน 10 คนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่ดีมากยิ่งขึ้น