5 มีนาคม 2558

นักศึกษาระดับปริญญาในสหราชอาณาจักรไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของกองงานวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

  • รัฐบาลอังกฤษแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของการทดสอบภาษาอังกฤษ Secure English Language Tests (SELT)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการขอยื่นวีซ่า
  • การสอบ IELTS และ IELTS Life Skill ได้รับการรับรองให้เป็นการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับการขอวีซ่าประเทศอังกฤษ
  • การทดสอบใหม่ที่เรียกว่า –  IELTS Life Skill – มีเพื่อทดสอบภาษาอังกฤษในทักษะฟังและพูด ในระดับ A1 และ B1 ตามมาตรฐาน The Common European Framework of Reference

รัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกี่ยวกับการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครขอวีซ่า โดยได้ลดจำนวนประเภทของการทดสอบที่ยอมรับเพื่อวัตถุประสงค์ในการขอวีซ่า และมีการออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับวิธีที่ใช้ในการควบคุมการทดสอบ

IELTS เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกสำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และการอพยพย้ายถิ่นทั่วโลก โดยได้รับอนุมัติเพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักรทุกประเภทซึ่งผู้สมัครต้องมีหลักฐานแสดงระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตน  ทั้งนี้ IELTS คงมีบทบาทที่สำคัญอย่างต่อเนื่องยาวนานในการมีส่วนร่วมในการทดสอบภาษาสำหรับการอพยพย้ายถิ่นเข้าสู่สหราชอาณาจักร และประเทศอื่นๆ เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา และนิวซีแลนด์

ภายใต้การดำเนินการใหม่นี้ สถานที่หลักๆ มากกว่า 100 แห่งทั่วโลกจะทำการทดสอบ IELTS สำหรับการสมัครขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักรตลอดทั้งปี และการทดสอบใหม่ – IELTS Life Skills – จะเริ่มมีการนำมาใช้สำหรับบุคคลที่ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าตนมีทักษะในการพูดและการฟังในระดับ A1 หรือ B1 ตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference หรือ CEFR) 

การทดสอบ IELTS เพื่อวัตถุประสงค์ในการขอวีซ่านี้สามารถดำเนินการได้เฉพาะที่ศูนย์การทดสอบซึ่งได้รับการอนุมัติเท่านั้น และศูนย์ดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ซึ่งรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรกำหนดเอาไว้ เมื่อจองเวลาสอบ ผู้สมัครจะต้องระบุว่าการทดสอบนั้นมีวัตถุประสงค์ใดและตรวจดูให้แน่ใจว่าศูนย์การทดสอบแห่งนั้นได้รับมอบหมายให้ดำเนินการทดสอบตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้

การทดสอบ IELTS ที่ดำเนินการให้กับกองงานวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UK Visas & Immigration) จะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยกลุ่มสถาบัน (Consortium) IELTS SELT ซึ่งประกอบด้วย British Council, IDP: IELTS Australia และ Cambridge English Language Assessment 

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอวีซ่านักศึกษาประเภท Tier 4 เพื่อเข้าเรียนกับผู้สนับสนุนที่น่าเชื่อถือสูง (Highly Trusted Sponsor, HTS) เพื่อมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี จะต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามระดับที่สถาบันกาหนดไว้ มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทุกแห่งของอังกฤษยอมรับผลการทดสอบของ IELTS ซึ่งหมายความว่า นักศึกษาสามารถสมัครขอเข้าเรียนได้โดยใช้ผลการทดสอบ IELTS จากสถานที่ให้บริการทดสอบ IELTS แห่งใดก็ได้จานวน 1,000 แห่งทั่วโลก ยกเว้นในกรณีที่สถาบันดังกล่าวมีข้อกาหนดเพิ่มเติมของตนเอง สาหรับรายชื่อของสถานที่ให้บริการทดสอบ สามารถดูได้ที่ www.ielts.org

IELTS ซึ่งมี British Council, IDP: IELTS Australia และ Cambridge English Language Assessmentเป็นเจ้าของร่วมมีบทบาทสาคัญในการทดสอบด้านภาษาเพื่อวัตถุประสงค์ในการอพยพย้ายถิ่นมาตลอดประวัติอันยาวนานถึง 25 ปี และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ มากกว่า 9,000 แห่งทั่วโลก รวมทั้งมหาวิทยาลัยและผู้จ้างงานรายต่างๆ ในหลากหลายประเทศ นอกจากนี้ยังรวมถึงสถาบันด้านวิชาชีพ กองตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานภาครัฐบาลอื่นๆ เมื่อปี 2557 ได้มีผู้เข้าทดสอบ IELTS มากกว่า 2.5 ล้านรายในมากกว่า 140 ประเทศ

ในขณะเขียนคาแถลงนี้ ระเบียบการขอวีซ่านักศึกษาประเภท Tier 4 ได้ระบุข้อกาหนดเฉพาะสาหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเรียนกับผู้สนับสนุนที่น่าเชื่อถือสูง (HTS) ไว้ดังรายละเอียดตามลิงก์นี้: https://www.gov.uk/government/publications/register-of-licensed-sponsors-students

 

International English Language Testing System (IELTS)

IELTS เป็นระบบการทดสอบภาษาอังกฤษระดับสากล ซึ่งเป็นการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการอพยพย้ายถิ่นในทั่วโลก โดยมีผู้เข้าทดสอบมากกว่า 2.5 ล้านรายในปีที่แล้ว องค์กรมากกว่า 9,000 แห่งให้ความเชื่อถือและยอมรับผลการทดสอบ IELTS ว่าเป็นตัวชี้วัดที่แน่นอน ถูกต้อง และเชื่อถือได้ ซึ่งแสดงถึงความสามารถในชีวิตอย่างแท้จริงสำหรับการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา การอพยพย้ายถิ่น และการทำงานสายอาชีพ IELTS เป็นเจ้าของร่วมกันโดย

British Council เป็นองค์กรระดับนานาชาติของสหราชอาณาจักรด้านการศึกษาและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความน่าเชื่อถือผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างประชากรในทั่วโลก British Council มีสำนักงานตัวแทนอยู่ในมากกว่า 100 ประเทศ

IDP: IELTS Australia เป็นบริษัทในเครือของ IDP Education ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนองค์กรด้านการศึกษาระดับนานาชาติชั้นนำของโลก เสนอบริการจัดหาที่เรียนให้แก่นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา IDP Education มีประสบการณ์ด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาในต่างประเทศมานาน 45 ปี โดยได้จัดหาที่เรียนให้แก่นักศึกษามากกว่า 400,000 คน

Cambridge English Language Assessment เป็นผู้ให้บริการชั้นนำของโลกด้านการทดสอบสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ ในแต่ละปีมีผู้เข้ารับการทดสอบมากกว่า 5 ล้านคนใน 130 ประเทศ 

IELTS USA เป็นหน่วยงานสาขาในอเมริกาของ IELTS ซึ่งตั้งอยู่ในลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย มีหน้าที่รับผิดชอบด้านความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสหรัฐฯ รวมทั้งเป็นผู้บริหารจัดการและส่งมอบบริการของเครือข่ายศูนย์การทดสอบ IELTS ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบ

มีการทดสอบทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูดของผู้สมัครสอบ การให้คะแนนเป็นแบบระบบการจัดระดับจาก 1 (ขั้นต่ำสุด) ไปจนถึง 9 (ขั้นสูงสุด) IELTS เสนอการทดสอบสองประเภทด้วยกัน เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งทางการศึกษาและที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษา IELTS Academic เป็นการวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ในสภาพแวดล้อมของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผู้เข้าทดสอบจะสามารถเข้าใจแบบฝึกหัดและบทเรียนต่างๆ ได้ไม่ว่าจะมุ่งเน้นความสนใจในสาขาวิชาใดก็ตาม IELTS General Training เป็นการวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษในบริบทการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน IELTS General Training เป็นการวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษในบริบทการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน การทดสอบประเภท General Training เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการอพยพย้ายถิ่นเข้าสู่ประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ และสหราชอาณาจักร

ตัวอย่างของหน่วยงานภาครัฐบาลและสมาคมด้านวิชาชีพต่างๆ ที่ยอมรับผลการทดสอบหรือมีข้อกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบ IELTS ได้แก่

  • กองงานสิทธิพลเมืองและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งแคนาดา (Citizenship and Immigration Canada, CIC) 
  • กองตรวจคนเข้าเมืองและการคุ้มครองชายแดนแห่งออสเตรเลีย (Australian Department of Immigration and Border Protection, DIBP) 
  • กองงานวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UK Visas and Immigration, UKVI) 
  • คณะกรรมมาธิการผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลจากสถาบันในต่างประเทศ และคณะกรรมการพยาบาลวิชาชีพของรัฐประจำสภาแห่งชาติ (National Council of State Boards of Nursing, NCSBN) ในสหรัฐอเมริกา 
  • กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อ กรุณาติดต่อ:

Kristen McNicoll, British Council – kristen.mcnicoll@britishcouncil.org

Kim Dienhoff, IDP: IELTS Australia – kim.dienhoff@idp.com

Stephen McKenna, Cambridge English Language Assessment – mckenna.s@cambridgeenglish.org