ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนม.ต้น ถึง ม.ปลาย ที่มีอายุระหว่าง 12-16 ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวัน การสอบภาษาอังกฤษที่โรงเรียนและสอบเพื่อเรียนต่อ (ONET, GAT และ IELTS) และปูพื้นฐานภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการเรียนในระดับสูงขึ้นต่อไปในอนาคต

สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้

 • ร่วมทำกิจกรรมหลากหลายในห้องเรียนซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแล้ว ยังช่วยเสริมความมั่นใจและเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตัวเองอีกด้วย
 • กระตุ้นการเรียนรู้และแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษจากคำแนะนำและความเอาใจใส่ที่ได้รับจากอาจารย์ผู้สอน
 • ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน พร้อมไวยากรณ์และคำศัพท์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวัน การสอบและการเรียนที่โรงเรียน

Course information

 • จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

  คอร์สของเรามีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มโอกาสในการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนทำคะแนนในวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนได้ดีขึ้น และเตรียมพร้อมสำหรับการสอบภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อ ไม่ว่าจะเป็นการสอบ ONET, GAT หรือ IELTS

 • ระยะเวลาของหลักสูตร

  เราเปิดสอนหลักสูตรละ 40 ชั่วโมง ระดับชั้นละสองคอร์สในแต่ละปีการศึกษา และหลักสูตรแบบเร่งรัดในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

 • ผลการเรียนรู้

  • เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว
  • พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเรียน ไม่ว่าจะเป็นทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการคิดวิเคราะห์ รวมถึงทักษะการสอบ เช่น ทักษะการอ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ และทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ เป็นต้น
  • สามารถใช้ไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องและขยายฐานคำศัพท์ในระดับที่สูงขึ้น
 • ระดับ

  • Teen 1
  • Teen 2
  • Teen 3
  • Teen 4
  • Teen 5
  • Teen Exam Foundation (เปิดสอนเฉพาะสาขาเชียงใหม่)
  • Teen Exam Success

รอบเวลาเรียน
กรุงเทพ

สาขา วัน เวลา
สยามสแควร์       จันทร์ - ศุกร์  9.00 - 12.00
13.00 - 16.00
พุธหรือศุกร์ 17.00 - 19.00
เสาร์หรืออาทิตย์    8.00 - 10.00
10.15 - 12.15
12.45 - 14.45
15.00 - 17.00
ลาดพร้าว จันทร์ - ศุกร์  13.30 - 16.30 
เสาร์หรืออาทิตย์ 8.45 - 10.45
11.00 - 13.00
13.30 - 15.30
13.45 - 15.45
17.00 - 19.00
ปิ่นเกล้า จันทร์ - ศุกร์  13.00 - 16.00 
พุธ 16.45 - 18.45
ศุกร์ 17.00 - 19.00
เสาร์หรืออาทิตย์ 8.30 - 10.30 
10.45 - 12.45
13.00 - 15.00
15.15 - 17.15
17.30 - 19.30
แจ้งวัฒนะ  จันทร์ - ศุกร์ 13.30 - 16.30 
พุธหรือศุกร์ 16.45 - 18.45
เสาร์หรืออาทิตย์ 11.00 - 13.00
13.30 - 15.30
ศรีนครินทร์   จันทร์ - ศุกร์  13.00 - 16.00 
พุธหรือศุกร์ 16.45 - 18.45 
เสาร์หรืออาทิตย์ 11.00 - 13.00
13.30 - 15.30

ตารางเรียนจะขึ้นอยู่กับระดับผลสอบวัดระดับของนักเรียนแต่ละคน

กรุณาติดต่อเรา หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางเรียน ระดับ และค่าเรียน

รอบเวลาเรียน
เชียงใหม่

สาขา วัน เวลา
เชียงใหม่ จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 12.00
เสาร์หรืออาทิตย์ 8.00 - 10.00
10.15 - 12.15
13.00 - 15.00
15.15 - 17.15
17.30 - 19.30

ตารางเรียนจะขึ้นอยู่กับระดับผลสอบวัดระดับของนักเรียนแต่ละคน

กรุณาติดต่อเรา หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางเรียน ระดับ และค่าเรียน