inspire

ทุน Inspire! จัดขึ้นเพื่อเป็นการมอบโอกาสให้นักเรียนไทยได้เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ สัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยมีทุนการศึกษามอบให้ทั้งระดับ GCSE  และระดับ A-level ทุน Inspire! เปิดให้สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 10-18 ปี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนและวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่จะได้รับทุน

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่