โครงการศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค 

สืบเนื่องจากความสำเร็จของโครงการพัฒนาครูแกนนำ หรือโครงการ Boot Camp เมื่อเดือนมีนาคม 2559  กระทรวงศึกษาธิการและบริติช เคานซิล ได้ร่วมมือกันพัฒนาโครงการศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Regional English Training Centres) ครอบคลุม 15 จังหวัดใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ มีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 รุ่น รวมทั้งสิ้นประมาณ 17,000 คน เพื่อเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนายกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนตามรูปแบบ Communicative Approach อย่างเข้มข้น เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ณ ศูนย์อบรมภาษาอังกฤษระดับภูมิภาคทั้ง 15 ศูนย์

ในโครงการนี้ บริติช เคานซิล ได้พัฒนาหลักสูตรอบรมครูสอนภาษาอังกฤษมาตรฐานระดับสากล สำหรับครูกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ A1-C (ตามกรอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR) ผ่านเนื้อหารูปแบบมุ่งเน้นการสื่อสาร ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้   พร้อมส่งวิทยากรต่างชาติผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรมครูประจำศูนย์ ศูนย์ละ 3 คน ตลอดระยะเวลาโครงการระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2561 

ในช่วงระยะเวลาสองปี  โครงการยังได้มีกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือสนับสนุนครูเพิ่มเติม เช่น กิจกรรม follow-on ที่ให้ครูได้นำเทคนิคที่ได้เรียนรู้ไปฝึกใช้จริงและกลับมาที่ศูนย์อบรมอีกครั้งเป็นระยะ 1.5 วัน    กิจกรรมการเข้าติดตามการสอนรูปแบบออนไลน์และแบบในชั้นเรียนจริง และแบบฝึกหัดเสริมออนไลน์    เป็นต้น

นอกเหนือจากการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษแล้ว โครงการยังมีเป้าหมายในการพัฒนากลุ่ม Master Trainer ชาวไทยจำนวน 45 คนที่เคยเข้าร่วมการอบรมในโครงการปีแรก เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ รวมทั้งทำการฝึกการอบรมจริงต่อครูชาวไทย  โดยมีวิทยากรจากบริติช เคานซิลเป็นผู้สังเกตการและให้คำแนะนำตลอดการฝึกอบรมจริง เพื่อให้ Master Trainer เหล่านี้สามารถพัฒนาตนเองเพื่อเป็นวิทยากรหลักประจำภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนในอนาคต 

สอบถามข้อมูลรายละเอียดโครงการโครงการเพิ่มเติมได้ที่ เบญจพร  โพธิ์มะฮาด Benjaporn.Phomahad@britishcouncil.or.th ผู้จัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษเพื่อระบบการศึกษา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมการอบรมและการประเมินผล รวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจและบทสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในโครงการ Bootcamp เพิ่มเติมในลิงค์ด้านล่าง