เราสนับสนุนการสร้างสังคมให้เป็นที่ซึ่งคนรุ่นใหม่ ประชาชน และสถาบันต่างๆ ร่วมช่วยเหลือและได้ประโยชน์กลับคืน เพื่อให้เป็นโลกที่เปิดกว้าง มั่งคั่ง และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขยิ่งขึ้น

งานด้านสังคมของบริติช เคานซิลช่วยเหลือผู้คนและหน่วยงานต่างๆ ในการสร้างสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น ด้วยการร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคม และหน่วยงานของรัฐในสหราชอาณาจักร ประเทศไทย และทั่วโลก ในการดำเนินโครงการที่มีคุณภาพสูง เช่น โครงการสร้างเสริมทักษะสำหรับผู้ประกอบการทางสังคม  โครงการนี้อาศัยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของสหราชอาณาจักร ในการสนับสนุน “กิจการเพื่อสังคม” ซึ่งใช้วิธีทางธุรกิจมาแก้ปัญหาความต้องการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน  โดยโครงการดำเนินงานใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ การสนับสนุนด้านนโยบาย การเสริมสร้างศักยภาพ อุดมศึกษา และการพัฒนาระหว่างประเทศ  

In this section

Training Programme on Design and Social Entrepreneurship

กิจการเพื่อสังคม

กิจการเพื่อสังคมเป็นธุรกิจที่มีเป้าหมายหลักเพื่อการแก้ไขปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการสร้างงานและรายได้เช่นเดียวกับธุรกิจอื่น ทำความรู้จักกิจการเพื่อสังคมให้มากขึ้นได้ที่นี่

society past projects

โครงการเพื่อพัฒนาสังคมอื่นๆ ที่ผ่านมา

ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริติช เคานซิล ประเทศไทย ได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์โครงการเพื่อกระตุ้นคนรุ่นใหม่ตื่นตัวต่อบทบาทเพื่อสังคมด้านต่างๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลิขสิทธิ์ทางปัญญา เป็นต้น