หลักสูตร Researcher Connect คืออะไร

ในปัจจุบันอัตราการแข่งขันด้านงานวิจัยในระดับนานาชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ดังนั้นทักษะด้านการสื่อสารงานวิจัยของตนไปสู่นานาชาติมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักวิจัยและสถาบันการวิจัยทั่วโลก หากนักวิจัยมีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมในทักษะด้านการสื่อสารจะสามารถสร้างประโยชน์ต่องานวิจัยได้ อาทิเช่น

• เผยแพร่งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

• นำเสนองานวิจัยในที่ประชุมระดับนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

• สมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ

• สื่อสารกับสาธารณชนและผู้กำหนดนโยบายด้านการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

• สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมงานด้านการวิจัย

จากความสำคัญทางทักษะด้านการสื่อสารดังกล่าว บริติช เคานซิล ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิทยาศาสตร์และงานวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษได้พัฒนาหลักสูตร Researcher Connect เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารงานวิจัยในระดับนานาชาติ

เหตุผลในการเลือก RESEARCHER CONNECT?

Researcher Connect คือการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารในการทำงานระดับนานาชาติซึ่งการอบรม Researcher Connect สามารถตอบโจทย์ด้านการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยในหัวข้อหลักภายใต้ Vitae Research Development (www.vitae.ac.uk) โดย Researcher Connect จะแบ่งการอบรมออกเป็นหลักสูตรย่อยตามความต้องการและความเหมาะสมของผู้เรียน Researcher Connect ได้มีการดำเนินการมาแล้วกว่า 15 ประเทศทั่วโลก และฝึกอบรมนักวิจัยกว่า 800 คนทั่วโลก โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรและผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรมและการพัฒนาศักยภาพในบริติช เคานซิล ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการอบรมการพัฒนาศักยภาพภายใต้โครงการของบริติช เคานซิลทั่วโลก

หลักสูตร Researcher Connect ประกอบด้วย

โมดุลพื้นฐาน (Foundation)

หลักสูตรนี้จะสร้างพื้นฐานให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจหัวใจและเทคนิคการสื่อสารผลงานวิจัย หรือ โครงการวิจัยของตนเองตามสถานการณ์และผู้ฟังที่เหมาะสม

 

การเขียนบทคัดย่ออย่างมืออาชีพ (Abstract)

การเขียนบทคัดย่อนับเป็นบันไดสำคัญต่อการตีพิมพ์งานวิจัยในระดับนานาชาติและโอกาสทางวิชาการอื่นๆอีกมากมาย โดยในหลักสูตรนี้จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การคิดวิเคราะห์การอ่านและการเขียนบทคัดย่ออย่างมืออาชีพผ่านเทคนิคที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในตามความเหมาะสมของงานวิจัยแต่ละท่าน

การเขียนโครงการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล (Persuasive Proposal)

การหาทุนวิจัยจากสถาบันการวิจัย รัฐบาล หรือ ภาคอุตสาหกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศในการสนับสนุนงานวิจัยของตนเองให้เกิดขึ้นตามที่คาดหวังไว้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของกลุ่มนักวิจัยไม่เว้นแม้กระทั่งนักวิจัยรุ่นใหม่ ในโหลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาความสามารถการเขียนโครงการนำเสนองานวิจัยของนักวิจัยอย่างกระชับและตรงประเด็น และทำให้การเขียนโครงการนำเสนอเป็นเรื่องที่สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากจนเกินไป

การนำเสนอผลงานระดับโลก (Presenting with impact)

ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดด้านทักษะ ความมั่นใจ และการเรียนรู้การนำเสนอผลงานในเวทีระดับนานาชาติ

 

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่สนใจการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Researcher Connect กรุณาติดต่อเราที่ Thidaporn.Wareenin@britishcouncil.or.th หรือ โทร 02-657-5630