หลักสูตร Researcher Connect

การพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยด้านการสื่อสารในการทำงานระดับนานาชาติ

Researcher Connect คือการอบรมด้านการสื่อสารในระดับนานาชาติ มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของนักวิจัย สนับสนุนมหาวิทยาลัยและองค์กรวิจัยเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมการทำวิจัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ทำไมถึงเข้าร่วม Researcher Connect

หลักสูตร Researcher Connect เป็นการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ ได้มีการอบรมแล้วในหลากหลายประเทศทั่วโลกและครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ อาทิ Academic Writing, Digital Researcher ถึง Presenting with Impact นักวิจัยที่ได้พัฒนาด้านการสื่อสารจะมีโอกาสมากขึ้นในการ

 • เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
 • นำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สมัครทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนนานาชาติ
 • สื่อสารกับสาธารณชนและผู้กำหนดนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อต่อยอดงานวิจัย

เปิดรับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมอบรม

บริติช เคานซิล และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครอาจารย์และนักวิจัย เข้าร่วมอบรม Researcher Connect ปี 2019 เป็นเวลา 3 วัน เพื่อพัฒนาทักษะและความเข้าใจทางด้านการสื่อสาร ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมใน 1 ใน 4 ภูมิภาค ดังนี้

กรุงเทพ โรงแรม Mandarin 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2019
หาดใหญ่ โรงแรม Centara 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2019
เชียงใหม่ โรงแรม Holiday Inn 6 - 8 มีนาคม 2019
ขอนแก่น โรงแรม Avani 10 - 12 มีนาคม 2019

*การเข้าร่วมอบรมไม่ครอบคลุมค่าเดินทางและที่พัก

หัวข้ออบรม

 • Know your audience
 • Persuasive Proposal
 • Persenting with Impact
 • Academic Collaboration

รายละเอียดโครงการ และประกาศเปิดรับสมัคร สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ด้านล่าง

เกณฑ์ผู้สมัครเข้าร่วม

ผู้สมัครจะต้องเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยรุ่นใหม่ และต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้

 • ได้รับปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 10 ปี
 • เป็นบุคลากรประจำในสถาบันอุดมศึกษาภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ผ่านเกณฑ์สามารถตรวจสอบได้ที่ ลิ้งค์นี้
 • มีทักษะภาษาอังกฤษระดับ B2 หรือคะแนนสอบ IELTs 5.0 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า (ยกเว้นสำหรับผู้สมัครที่ได้รับปริญญาเอกจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก)
 • ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมโครงการตลอดสามวัน และสามารถส่ง VDO เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยหลังเสร็จสิ้นการอบรม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายวิทยาศาสตร์ได้ที่ โทรฯ 02 657 5633 หรือ อีเมล newtonfund@britishcouncil.or.th