เกี่ยวกับโครงการ Inspiring Science

เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำรูปแบบการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่สนุกและเข้าใจง่ายของสะเต็มศึกษาเข้าไปปรับใช้ในโรงเรียน โดยเรามีโจทย์ที่ว่า จะทำอย่างไรในกระตุ้นนักเรียนให้มีความรู้อยากเห็น มอบประสบการณ์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยประสบการณ์ตรง และให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานไปพร้อมๆกับกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น จากคำถามเหล่านั้น นำมาสู่คำตอบผ่านโครงการ Inspiring Science โดยความร่วมมือระหว่างบริติช เคานซิล สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน บริษัทบีจี ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ฮาลเล็ม

กิจกรรมในโครงการ

 • สำหรับนักเรียน เราได้ปลูกฝังทักษะที่จำเป็นต่อศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมภายใต้โครงการ Inspiring Science คือ ความสามารถการคิด วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง รวมถึงความคิดสร้างสรรค์
 • สำหรับครูและวิทยากร เราได้สร้างความเขี่ยวชาญในการสอนในรูปแบบของสะเต็มศึกษาและการเรียนรู้แบบเสาะหาความรู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเป็นผู้เชี่ยวชาญของโครงการ และการผลิตสื่อการเรียนการสอนในบริบทของประเทศไทยที่ใช้ประกอบในการเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงการ Inspiring Science ปีที่ 1

ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ 3 ปี โครงการ Inspiring Science ได้สร้างแรงกระเพื่อมด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยตามสถิติ ดังนี้

 • 27 บทเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ได้เขียนขึ้นจากคณาจารย์ในประเทศไทย
 • 255 หน่วยการศึกษาทั่วประเทศได้เข้าร่วมโครงการ
 • 1,500 คือจำนวนผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นวิทยากรทั่วประเทศ
 • 15,500 คือจำนวนครูที่ได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญทั่วประเทศ
 • นักเรียนกว่าล้านคนได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์จากผลผลิตของโครงการ Inspiring Science

โครงการ Inspiring Sciece ปีที่ 2

โครงการ Inspiring Science ในปีที่ 2 เกิดขึ้นจากความสำเร็จในปีแรกของโครงการโดยจะดำเนินการโครงการในรูปแบบที่ใกล้เคียงกันคือการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และทีมขอโครงการ Inspiring Science และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เราจะยังคงพัฒนาและปลูกฝังทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 กล่าวคือ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ทักษธการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา การทำงานร่วมกันเป็นทีม ภาวะความเป็นผู้นำ และทักษะการสื่อสาร โดยทักษะเหล่านี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ผ่านการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และประสบการณ์การเรียนสเต็มศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเป็นบันไดไปสู่การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา และในโลกของการทำงาน

กิจกรรมในโครงการ Inspiring Science II ประกอบด้วย

 • ทูตสะเต็ม : เป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนผ่านบุคคลตัวอย่างที่ทำงานที่เกี่ยวข้องสาขาวิชาของ สะเต็มศึกษา โดยมีสาขาวิชาที่ครอบคลุมรอบด้าน นักเรียนจะได้เห็นความสำคัญของการเรียนรู้อย่างบูรณาการและการนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในชีวิตจริง
 • สื่อการเรียนการสอนสะต็มฉบับย่อ: สื่อการเรียนการสอนดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยทีม Inspiring Science เป็นการนำงานวิจัยฉบับย่อที่เกิดขึ้นในชุมชนเขียนเป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • นิทรรศการสะเต็มระดับโรงเรียน ภูมิภาค และระดับนานาชาติ
 • การเข้าร่วมงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษา
 • นิตยสารสะเต็มออนไลน์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง