กิจกรรมในปัจจุบันและอนาคต

In this section

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำธุรกิจการค้าผู้ประกอบการด้านหัตถกรรม

บริติช เคานซิล (ประเทศไทย) ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ จัดโครงงานพัฒนาศักยภาพนักออกแบบและผู้ประกอบการด้านหัตถกรรมรวมระยะเวลา 7 เดือน

Craft programme

EUNIC Language Café

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้สนใจภาษาและวัฒนธรรมยุโรปสามารถพบปะและสนทนากับเจ้าของภาษาได้ เป็นการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการส่งเสริมการเรียนภาษายุโรป

EUNIC Language Cafe