เกี่ยวกับโครงการ 

ใน พ.ศ. 2563–2564 บริติช เคานซิลจะให้การสนับสนุนโครงการความร่วมมือออนไลน์ระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสหราชอาณาจักร โดยให้ทุนแก่ผู้สมัครจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม

Connections Through Culture (CTC) เป็นโครงการให้ทุนสำหรับกิจกรรมด้านศิลปะ ดำเนินการโดยบริติช เคานซิลในสหราชอาณาจักรและภูมิภาคเอเชียตะวันออก ก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้ทุนแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม จากกลุ่มสายอาชีพดังนี้:

 • ศิลปิน
 • ผู้ประกอบอาชีพด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
 • ตัวแทนของกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรด้านศิลปะต่างๆ

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคคลซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนากิจกรรมทางศิลปะในระดับสากล โดยมีรากฐานจากโครงการ CTC ซึ่งดำเนินการในประเทศจีนตั้งแต่ พ.ศ. 2549

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 นี้ บริติช เคานซิลเปิดให้ทุนสำหรับกิจกรรมออนไลน์ ผู้สมัครต้องดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้คือการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างสหราชอาณาจักรและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งรวมถึงการเดินทางระหว่างประเทศก่อนหน้าที่จะเกิดสถานการณ์โควิด-19  อย่างไรก็ตาม การเดินทางในปัจจุบันมีข้อจำกัดและมีความไม่แน่นอน ทุนนี้จึงมุ่งไปที่การพัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้เกิดการสนทนาและการทำงานร่วมกันในรูปแบบออนไลน์

เพื่อส่งเสริมการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายในทั้ง 2 ภูมิภาคโครงการนี้จะให้การสนับสนุน ให้ข้อมูล คำแนะนำ และโอกาสในการสร้างเครือข่ายสำหรับการพัฒนาวิชาชีพ ผู้รับทุนทั้งจากสหราชอาณาจักรและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกจะได้รับประโยชน์จากแรงบันดาลใจที่มาจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแบ่งปันประวัติศาสตร์วัฒนธรรม

วันหมดเขตการรับสมัคร

ปิดรับสมัครวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563

วิธีการสมัคร

อ่าน ข้อแนะนำ ก่อน และสมัคร ที่นี่

มูลค่าของทุน

ผู้มีสิทธิสมัครรับทุน ได้แก่ ศิลปินผู้ประกอบอาชีพด้านวัฒนธรรมและศิลปะ และองค์กรหรือเครือข่ายทางวัฒนธรรมในสหราชอาณาจักร หรือใน 5 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม): มูลค่าทุนมีตั้งแต่ 2,500 -7,500 ปอนด์

ขอบเขตของทุน

 • เวลา เวลาเพื่อให้ผู้สมัครจากสหราชอาณาจักรและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สร้างช่องทางติดต่อเพื่อพัฒนาเครือข่ายออนไลน์/ดิจิทัลใหม่ ๆ ตลอดจนโครงการศิลปะและวัฒนธรรมใหม่ ๆ ผ่านการสนทนาหรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น

     - โครงการศิลปินพำนักออนไลน์หรือดิจิทัล
     - นิทรรศการหรือการแสดงผลงานออนไลน์หรือดิจิทัล
     - การประชุมหรือสัมมนาออนไลน์หรือดิจิทัล
     - จดหมายเหตุและการวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรมออนไลน์หรือดิจิทัล
     - การจัดทำชุดคู่มือ/เครื่องมือออนไลน์หรือดิจิทัล

 • การพบปะ ทั้งนี้ หากไม่มีข้อจำกัดด้านสาธารณสุข สามารถจัดกิจกรรมที่ระบุไว้ด้านบนแบบพบหน้าหรือแบบสาธารณะได้เช่นกัน 
 • 70% ของทุนนี้เป็นค่าวิชาชีพทางศิลปะ และจะต้องแบ่งในสัดส่วนเท่ากันระหว่างผู้สมัครในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้สมัครในสหราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นแบบบุคคล องค์กร เครือข่าย ทั้งนี้ ในการกรอกใบสมัคร ค่าใช้จ่าย 70% ของทุนต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์นี้เท่านั้น
 • ทุนอีก 30% สามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น เบี้ยเลี้ยงรายวันสำหรับผู้สนับสนุนโครงการ (เช่น นักออกแบบกราฟิก) ซอฟต์แวร์ (เช่น ค่าสมัครใช้งานโปรแกรม Zoom) ค่าเดินทางและค่าที่พักที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ทุนนี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันแบบดิจิทัล/ออนไลน์ หากมีแผนการเดินทางโดยเครื่องบิน โปรดอธิบายว่ามีความจำเป็นอย่างไร และต้องระบุรายละเอียดของค่าใช้จ่าย 30% นี้ในใบสมัครให้ชัดเจนด้วย

 ทุนนี้ไม่ให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • การเดินทางระหว่างประเทศและที่พัก
 • สนับสนุนสถาบันการศึกษา
 • สนับสนุนองค์กรให้ทุนต่าง ๆ
 • บุคคลจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศที่กล่าวถึงในการเปิดรับสมัครครั้งนี้
 • บุคคลจากสหราชอาณาจักรที่อาศัยอยู่นอกสหราชอาณาจักร เว้นแต่จะอาศัยอยู่นอกสหราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแต่ยังมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งในสหราชอาณาจักร และจัดว่าเป็น "ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหราชอาณาจักร" เพื่อเสียภาษี - ดูรายละเอียดที่นี่

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง