โฟล์กสคราฟต์ (มาจากคำว่าคน + พลัง) เป็นศูนย์รวมของงานจริยหัตถกรรม ก่อตั้งโดยกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อสังคมกลุ่มเล็ก ๆ ชาวไทยที่มีวิสัยทัศน์ในการผลักดันสิ่งทอพื้นเมืองและหัตถกรรมไทยให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนรุ่นใหม่อย่างถูกจริยธรรมและเอื้อประโยชน์ให้สังคม เป็นการก่อตั้งภายใต้ร่ม Asian Women Social Entrepreneurs Network (AWSEN) ในกลุ่มประกอบด้วย 11 แบรนด์ที่ร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตของวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านหัตถกรรมขนาดเล็กในประเทศไทยซึ่งมีเป้าหมายในการแก้ปัญหาทางสังคม

บริติช เคานซิล ทำงานร่วมกับโฟล์กสคราฟต์ เพื่อสร้างเวทีสำหรับการอภิปรายและการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการในเครือข่ายเพื่อช่วยในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ขยายเครือข่าย ตลอดจนสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนด้วยผลกระทบทางสังคม

https://www.facebook.com/volkskraft.thailand/