เราสนับสนุนเครือข่ายผู้ประกอบการด้านหัตถกรรมที่หลากหลาย เพื่อเอื้อให้เกิดความร่วมมือ การแลกเปลี่ยน และการเพิ่มศักยภาพของสมาชิกในเครือข่าย เพื่อก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกในเชิงวัฒนธรรมและสังคม

In this section

โฟล์กสคราฟต์

ศูนย์รวมของงานจริยหัตถกรรม ก่อตั้งโดยกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อสังคมกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีวิสัยทัศน์ในการผลักดันสิ่งทอพื้นเมืองและหัตถกรรมไทยให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนรุ่นใหม่อย่างถูกจริยธรรม