โครงการศิลปินในพำนักนี้มีวัตถุประสงค์ให้ช่างฝีมือท้องถิ่นมีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและสามารถบูรณาการอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสามารถคงอัตลักษณ์ดั้งเดิม โครงการนี้สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะระหว่างช่างผีมือพื้นบ้าน กับนักออกแบบชาวไทยและสหราชอาณาจักร นอกจากนั้นยังสำรวจวัตถุดิบและวิธีการเพื่อสนับสนุนการผลิตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม