งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐานขององค์ประกอบการออกแบบไทลื้อและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมสิ่งทอ ทั้งนี้จะรวบรวมข้อมูลและพัฒนาเป็นคู่มือการเรียนรู้สำหรับช่างฝีมือและชุมชนชาวไทลื้อ นักออกแบบ นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป