งานเสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของงานจัดแสดงสิ่งทอแห่งชาติพันธุ์ จัดโดยศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน (ฝ้ายแกมไหม) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเสวนาจะช่วยสร้างความตระหนักถึงสิ่งทอไทลื้อและคุณค่ารวมถึงสถานะของสิ่งทอไทลื้อในสังคมปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความชื่นชมในสิ่งทอไทลื้อในบริบทสมัยใหม่ การเสวนาจัดขึ้นพร้อมกับงานออกร้านเพื่อให้โอกาสทางธุรกิจแก่ช่างฝีมือและผู้ประกอบการในท้องถิ่น