CRAFTING FUTURES: สร้างนวัตกรรมแห่งความรู้ทางหัตถกรรม เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างเสริมศักยภาพระดับภูมิภาคเป็นระยะเวลา 3 ปี ในประเทศไทย พม่า เวียดนาม และมาเลเซีย โครงการนี้มีจุดหมายเพื่อฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการทอผ้าไทลื้อของชุมชนทอผ้าในอำเภอปัว จังหวัดน่าน เป็นการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยของโครงการ New for Old Residency โดยนักวิจัยชาวไทยและชาวอังกฤษจาก Royal College of Art เมื่อปี พ.ศ. 2559 โดยมุ่งเน้นการออกแบบและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม การถ่ายทอดทักษะและความรู้แบบดั้งเดิม ความตระหนักรู้ในการใช้วัสดุและขั้นตอนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถีงรูปแบบการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง บริติช เคานซิล ประเทศไทย และศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน (ฝ้ายแกมไหม) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมของโครงการนี้ในประเทศไทย ใน พ.ศ. 2560 

 

 

In this section

Open call: Incubation for Young Designers on Tai Lue Textiles and Traditions

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักออกแบบรุ่นใหม่ ในหัวข้อ “ผ้าทอและวัฒนธรรมไทลื้อ”

โครงการบ่มเพาะนักออกแบบรุ่นใหม่ในหัวข้อ “ผ้าทอและวัฒนธรรมไทลื้อ” ประกาศรับสมัครนักออกแบบรุ่นใหม่ 6 คนเพื่อทำงานร่วมกับช่างฝีมือท้องถิ่นชาวไทลื้อระหว่างวันที่ 1 ถึง 7 ตุลาคม 2561