โครงการของบริติช เคานซิลด้านหัตถกรรมและการออกแบบมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานของหัตถกรรมในประเทศและนานาชาติ มุ่งเน้นให้ผู้คนในภาคหัตถกรรมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างแรงบันดาลใจรวมถึงแนวทางการร่วมมือระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย

โครงการด้านหัตกรรมและการออกแบบของเราใน พ.ศ. 2560 - 2563 มุ่งสร้างศักยภาพของช่างฝีมือสตรีและสนับสนุนเครือข่ายผู้ประกอบการด้านหัตถกรรม

 

In this section