สมัครขอรับทุนสนับสนุนด้านศิลปะ Connections Through Culture ของเราตอนนี้เลย ปิดรับสมัคร 2 กันยายน 2567

ดาวน์โหลดใบสมัครแบบ PDF ได้โดยใช้ปุ่มในเว็บเพจนี้

ทุนความร่วมมือทางวัฒนธรรมหรือ Connections Through Culture เป็นโครงการที่สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ระหว่างเอเชีย-แปซิฟิก และสหราชอาณาจักร 

เราสนับสนุนศิลปินและองค์กรทางวัฒนธรรมที่ทำงานด้านศิลปะทุกรูปแบบ เพื่อสร้างเครือข่ายและโครงการความร่วมมือใหม่ ๆ   

ทุน Connections Through Culture ของเราช่วยให้ศิลปินและองค์กรทางวัฒนธรรมสามารถทำแนวคิดของตนให้กลายเป็นจริง ไม่ว่าโครงการดังกล่าวจะอยู่ในขั้นตอนใดของการพัฒนาหรือเป็นศิลปะรูปแบบใดก็ตาม โครงการความร่วมมือนี้หมายรวมถึงโครงการศิลปะทั้งแบบดิจิทัล แบบ ชมสด และ/หรือแบบผสมผสาน   

วันสุดท้ายของการรับสมัคร: 2 กันยายน 2567 เวลา 23:59 น. ตามเวลามาตรฐานกรีนิช (หรือเท่ากับวันที่ 3 กันยายน 2567 เวลา 06:59 น. ตามเวลาประเทศไทย)

ทุนที่มีให้ 

ประเทศ   มูลค่าของทุน
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์   สูงสุด 5,000 ปอนด์ 
บังกลาเทศ จีนแผ่นดินใหญ่ อินโดนีเซีย ศรีลังกา ไทย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สูงสุด 10,000 ปอนด์ 

หัวข้อ: เราเปิดรับโครงการศิลปะทุกรูปแบบ และหวังว่าจะได้เห็นการนำเสนอในหัวข้อที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับปีนี้ นั่นคือ:  

  • ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม 
  • การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (ยกเว้นศรีลังกาและบังกลาเทศ**) 

การสัมมนาข้อมูลออนไลน์

เชิญเข้าร่วมการสัมมนาข้อมูลออนไลน์ เพื่อรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครขอรับทุนสนับสนุนด้านศิลปะ Connections Through Culture ของเรา

  • Information Session 1, 17 กรกฎาคม 2567, เวลา 15.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
  • Information Session 2, 18 กรกฎาคม 2567, เวลา 16.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
  • Information Session 3, 23 กรกฎาคม 2567, เวลา 16.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
  • Information Session 4, 25 กรกฎาคม 2567, เวลา 17.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

ลงทะเบียนที่นี่  

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ก่อนทำการสมัคร โปรดอ่านคู่มือการสมัครและคำถามที่พบบ่อย (ดูที่หัวข้อดาวน์โหลดด้านล่าง) เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าใบสมัครของคุณเป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้:  

ใบสมัครแต่ละใบต้องประกอบด้วยผู้ร่วมโครงการจากสหราชอาณาจักรอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน และผู้ร่วมโครงการจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกตามรายชื่อที่ระบุไว้ด้านบนอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน  

ประเทศไทย: เนื่องจากสำนักงานของเราในประเทศไทยมีสถานะเป็นมูลนิธิ ผู้รับทุน CTC สำหรับโครงการความร่วมมือระหว่างสหราชอาณาจักร-ไทย จึงต้องเป็นผู้ร่วมโครงการคนไทยเท่านั้น (จะเป็นผู้สมัครหลักหรือผู้สมัครร่วมก็ได้)    

การขอทุนจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตารางด้านบน 

การนำเสนอโครงการต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2568 

ผู้สมัครประเภทองค์กรต้องเป็นองค์กรที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรหรือประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกตามรายชื่อที่ระบุ (ออสเตรเลีย บังกลาเทศ จีนแผ่นดินใหญ่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม)

ผู้สมัครประเภทบุคคลต้องเป็นชาวเอเชียที่อาศัยอยู่ในประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกตามรายชื่อที่ระบุ (ออสเตรเลีย บังกลาเทศ จีนแผ่นดินใหญ่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม) 

หรือเป็นชาวสหราชอาณาจักรที่มีถิ่นที่อยู่/พักอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร หรืออาศัยอยู่ต่างประเทศเป็นการชั่วคราวแต่มีที่อยู่ถาวรในสหราชอาณาจักร และถือเป็น ‘ผู้พำนักในสหราชอาณาจักร’ ตามนิยามด้านภาษีของสำนักงานสรรพากรและศุลกากรของสหราชอาณาจักร – ดูรายละเอียดที่นี่ 

หน่วยงานที่ให้ทุนไม่สามารถสมัครได้ 

โครงการที่นำเสนอต้องเป็นโครงการด้านศิลปะ วัฒนธรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่อไปนี้: 

- ภาพยนตร์ 

- เทคโนโลยีสร้างสรรค์ (รวมถึงเกม, เทคโนโลยี Immersive, แบบผสม AR และ VR) 

- วรรณกรรม 

- ทัศนศิลป์ 

- การละครและนาฏศิลป์ (รวมถึงละครสัตว์) 

- สถาปัตยกรรม การออกแบบและแฟชั่น (รวมถึงหัตถกรรม) 

- ดนตรี 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการสมัครที่ด้านล่าง 

ทุนนี้ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

ทุนนี้สามารถใช้เพื่อสนับสนุนกระบวนการในการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ที่เป็นการแสดงออกทางศิลปะหรือความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ อันได้แก่ การแลกเปลี่ยนทักษะ ความรู้ และการปฏิบัติทางศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ หรือการร่วมผลิตผลงานที่ทำให้เกิดเนื้อหาทางศิลปะที่มีความสร้างสรรค์แปลกใหม่  

การนำเสนอโครงการสามารถทำได้หลายวิธี เช่น ศิลปินในพำนัก นิทรรศการ การแสดงและการนำเสนอผลงาน สิ่งพิมพ์ การสัมมนาออนไลน์ และการประชุม เป็นต้น 

**โปรดทราบ ทุนเพิ่มเติมที่จะให้กับศรีลังกาและบังกลาเทศในปี 2567 เน้นหัวข้อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นหลัก ลงทะเบียนการสัมมนาข้อมูลออนไลน์ของเราเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสาร

คู่มือการสมัคร คำถามที่พบบ่อย และเอกสารที่จำเป็นต้องใช้

ก่อนส่งใบสมัคร โปรดอ่านคู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุน Connections Through Culture ของเรา นอกจากนี้ เรายังได้จัดทำหัวข้อ ‘คำถามที่พบบ่อย’ ซึ่งจะรวมคำถามต่าง ๆ เกี่ยวกับทุนเอาไว้

โปรดทราบว่าเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัครทั้งหมดจะมีระบุไว้ในใบสมัคร นั่นคือ 

  • จดหมายแสดงความจำนงของผู้ร่วมโครงการ (โปรดดาวน์โหลดแบบฟอร์มจดหมายและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์)
  • ประวัติย่อ (CV) ของหัวหน้าโครงการ 
  • งบประมาณโครงการ

สอบถามเพิ่มเติม 

โปรดติดต่อ CTC@britishcouncil.org