ทุน Connections Through Culture สนับสนุนความร่วมมือทางวัฒนธรรมใหม่ ๆ ระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกและสหราชอาณาจักร

เราสนับสนุนศิลปินและองค์กรทางวัฒนธรรมที่ทำงานด้านศิลปะในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และโครงการความร่วมมือใหม่ ๆ  

ทุน Connections Through Culture ของเราช่วยสนับสนุนศิลปินและองค์กรทางวัฒนธรรมให้ได้ลงมือทำให้โครงการในความคิดเกิดขึ้นจริง ไม่ว่าโครงการเหล่านั้นจะอยู่ในขั้นตอนใดของการพัฒนา และไม่ว่าจะอยู่ในศิลปะแขนงใด สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในรูปแบบดิจิทัล แบบ face-to-face หรือแบบผสม   

โครงการ: ทุน Connections Through Culture

วันปิดรับสมัคร: 23 ตุลาคม 2566 23:59 น. เวลามาตรฐานกรีนิช (ตรงกับวันที่ 24 ตุลาคม 2566 06:59 น.เวลาประเทศไทย)

มูลค่าของทุน:  

ประเทศที่เข้าร่วมในเอเชียตะวันออก  มูลค่า
ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ สูงสุดถึง GBP 5,000
จีน อินโดนีเซีย ไทย พม่า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์  สูงสุดถึง GBP 10,000 

หัวข้อ: เราเปิดรับสมัครโครงการสำหรับศิลปะทุกแขนง และสนับสนุนให้โครงการนั้นตอบโจทย์ที่เราให้ความสำคัญตามหัวข้อดังนี้:

 • ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม (Diversity and Inclusion)
 • การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate Change)  

เข้าร่วม information session ของเรา

เข้าร่วม information session ของเราเพื่อรับฟังข้อมูลทุน Connections Through Culture ซึ่งจะรวมถึงขั้นตอนการสมัครขอรับทุน (นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ)

 • Information Session 1: 17:00 น. เวลาประเทศไทย 19 กันยายน 2566 โดย British Council มาเลเซีย
 • Information Session 2: 17:00 น. เวลาประเทศไทย 20 กันยายน 2566 โดย British Council ประเทศไทย
 • Information Session 3: 19:00 น. เวลาประเทศไทย 21 กันยายน 2566 โดย by British Council อินโดนีเซีย
 • Information Session 4: 16:00 น. เวลาประเทศไทย 21 กันยายน 2566 โดย by British Council ฟิลิปปินส์

ลงทะเบียนที่นี่

 

ผู้มีสิทธิ์สมัคร

ก่อนส่งใบสมัคร กรุณาอ่านคู่มือสมัครทุน Connections Through Culture ของเรา นอกจากนี้ เรายังได้จัดทำเอกสาร FAQ ที่รวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับทุนเอาไว้ด้วย (ดูที่เอกสารเพื่อดาวน์โหลดด้านล่าง) เพื่อให้มั่นใจว่าใบสมัครของคุณเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:  

การสมัครต้องประกอบด้วยผู้สมัครจากสหราชอาณาจักรอย่างน้อย 1 คน และผู้สมัครจากประเทศในเอเชียตะวันออกที่มีรายชื่อด้านบนอย่างน้อย 1 คน  

 • ประเทศไทย: เนื่องจากสำนักงานของเราในประเทศไทยมีสถานะเป็นมูลนิธิ ผู้รับเงินทุน CTC สำหรับโครงการความร่วมมือไทย-สหราชอาณาจักร จึงต้องเป็นผู้ร่วมโครงการคนไทยเท่านั้น (จะเป็นผู้สมัครหลักหรือผู้สมัครรองก็ได้)      
 • สามารถขอทุนได้จำนวนไม่เกินที่กำหนดไว้ในตารางด้านบน 
 • โครงการที่ขอรับทุนต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 
 • ผู้สมัครประเภทองค์กรจะต้องเป็นองค์กรที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรหรือในประเทศในเอเชียตะวันออกต่อไปนี้ (ออสเตรเลีย จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย พม่า นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ ไทย)
 • ผู้สมัครประเภทบุคคลต้องถือสัญชาติของประเทศในเอเชียตะวันออกต่อไปนี้ (ออสเตรเลีย จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เมียนม่า นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ ไทย) หรือเป็นผู้ถือสัญชาติอังกฤษที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร หรือเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรชั่วคราว แต่มีที่อยู่ถาวรในสหราชอาณาจักร และถือเป็น “ผู้อาศัยในสหราชอาณาจักร” ตามนิยามด้านภาษีของ His Majesty’s Revenue & Customs - ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ 
 • หน่วยงานให้ทุนไม่สามารถสมัครได้  
 • โครงการที่ขอรับทุนต้องเป็นโครงการด้านศิลปะ วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ และจัดอยู่ในประเภทศิลปะต่อไปนี้:   
 • ภาพยนตร์ 
 • เทคโนโลยีสร้างสรรค์ (รวมถึงเกม เทคโนโลยีแบบ immersive  แบบผสมผสาน และ augmented และ virtual reality)  
 • วรรณกรรม 
 • ทัศนศิลป์ 
 • การละครและนาฏศิลป์ (รวมถึงละครสัตว์) 
 • สถาปัตยกรรม การออกแบบ แฟชั่น (รวมถึงหัตถกรรม) 
 • ดนตรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คู่มือสมัครทุนด้านล่าง

ทุนนี้ใช้ทำอะไรได้บ้าง

สามารถใช้ทุนนี้เพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางศิลปะและความคิดสร้างสรรค์อย่างมีเนื้อหาสาระ ที่จะส่งผลให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือ เช่น การแลกเปลี่ยนทางศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ในเชิงทักษะ ความรู้ และการปฏิบัติ หรือการร่วมผลิตผลงานเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์เนื้อหาทางศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ  

กิจกรรมสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ เช่น โครงการศิลปินในพำนัก นิทรรศการ การแสดง การแสดงผลงาน สิ่งพิมพ์ การสัมมนาออนไลน์ การประชุม เป็นต้น

อ่านคู่มือสมัครทุนของเรา และส่งเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน  

ก่อนที่จะส่งใบสมัคร กรุณาอ่านคู่มือสมัครทุน Connections Through Culture ของเรา นอกจากนี้ เรายังได้จัดทำเอกสาร FAQ ที่รวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับทุนเอาไว้ด้วย

โปรดทราบว่ารายการเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดมีอยู่ในใบสมัคร ตัวอย่างเช่น 

 • จดหมายแสดงความจำนงของผู้ร่วมสมัครทุน (กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มจดหมายและเติมข้อความให้สมบูรณ์)
 • ประวัติของหัวหน้าโครงการ 
 • งบประมาณโครงการ 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ CTC@britishcouncil.org