Newton Fund Alumni

นักวิจัยทุน Newton Fund

ตั้งแต่ปี 2014 ทุนวิจัย Newton Fund ผ่านการดำเนินการโดยบริติช เคานซิล และองค์กรคู่ความร่วมมือต่างๆ ได้ร่วมสนับสนุนนักวิจัยไทยและสหราชอาณาจักรกว่า 200 ราย ทุนที่มอบให้มุ่งเน้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานวิจัยของนักวิจัยไทย ทุนถูกจัดสรรในรูปแบบต่างๆ อาทิ ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ทุนจัดอบรมพัฒนาทักษะของนักวิจัย ไปจนถึงทุนวิจัยร่วมระหว่างสถาบัน เพื่อร่วมแก้โจทย์ด้านการพัฒนาและสร้างความร่วมมือในด้านวิจัยที่ดีระหว่างทั้งสองประเทศ สามารถอ่านเรื่องราวของผู้ได้รับทุนได้ด้านล่างนี้

In this section