Prinnawitch Bohtong

ผมมั่นใจเวลาใช้ภาษาอังกฤษทั้งตอนเรียนและเมื่อต้องใช้งานจริงในการรักษาผู้ป่วย เพราะ myClass ฝึกผมครบทั้ง 4 ทักษะ แต่ที่ตอบโจทย์ที่สุดคือการพูดและการฟัง เพราะช่วยเพิ่มโอกาสให้อนาคตที่ผมวางแผนไว้ว่าจะเป็นนักบินครับ