ทุน Inspire!

ประกาศผลผู้ได้รับทุน Inspire!

ทุน Inspire! ให้โอกาสนักเรียนไทยได้ไปสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตและเรียนในโรงเรียนประจำและวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรเป็นเวลาถึง 2 สัปดาห์หรือเต็มหลักสูตร จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ สัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย เปิดให้สำหรับนักเรียนอายุ 11-18 ปี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนและวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่จะได้รับทุน

รายละเอียดทุน

ทุน Inspire! ประจำปี 2019 มีจำนวนรวม 8 ทุน ดังนี้

สถาบันเจ้าของทุน จำนวนทุนและรายละเอียดทุน

อายุผู้สมัคร

CATS College

1 ทุน สำหรับทดลองเรียนที่ CATS College 2 สัปดาห์ ทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พักพร้อมอาหาร 3 มื้อ และรถรับส่งสนามบิน ผู้สมัครจะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษดี และสามารถเดินทางไปเรียนได้ในช่วง 

 • 28 มิถุนายน – 12 กรกฎาคมสำหรับทุกหลักสูตรยกเว้น UK Education Taster และ STEM and English Programme   
 • 12 -  26 กรกฎาคม สำหรับ STEM and English Programme
 • 19 กรกฎาคม -  2 สิงหาคม สำหรับ UK Education Taster  

14-17 ปี สำหรับหลักสูตรต่อไปนี้   

 • Business Advantage ที่ CATS London 
 • Career in Medicine ที่ CATS Canterbury 
 • UK Education Taster ที่ CATS Canterbury  
 • STEM Programme ที่ CATS Cambridge  
 • STEM and English Programme ที่ CATS Cambridge 

16 ปี สำหรับหลักสูตร Oxbridge Preparation Programme ที่ CATS Cambridge 

Westbourne School

2 ทุน สำหรับทดลองเรียนที่ Westbourne School 2 สัปดาห์ ทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พักพร้อมอาหาร 3 มื้อ และรถรับส่งสนามบิน ผู้สมัครต้องสามารถสมัครขอวีซ่าเพื่อไปเรียนที่สหราชอาณาจักรได้ และพร้อมเป็น Westbourne Ambassador สำหรับประเทศไทย

11-18 ปี

Westbourne School

1 ทุน มูลค่า 12,500 ปอนด์ เพื่อเรียนที่ Westbourne School แบบเต็มหลักสูตร

11-18 ปี

Woodhouse Grove School

4 ทุน มูลค่าทุนสูงสุดทุนละ 10,000 ปอนด์ เพื่อเรียนที่ Woodhouse Grove School แบบเต็มหลักสูตร (Key Stage 3, GCSE หรือ A Level) ผู้สมัครจะต้องสามารถเดินทางไปเรียนได้ในปีการศึกษาที่จะเริ่มเดือนกันยายน 2563

11-17 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีสัญชาติไทย
 • กำลังศึกษาและอาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • ยังคงมีสถานะเป็นนักเรียน ณ วันที่ประกาศผลทุนการศึกษา (มีนาคม 2563)
 • มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่โรงเรียนเจ้าของทุนต้องการ

วิธีการสมัคร

ส่งคลิปวิดีโอของตนเองกล่าวสุนทรพจน์ความยาว 1 นาที ในหัวข้อ

“One person in the UK who inspires me the most.”

ระเบียบการแข่งขัน

 • สุนทรพจน์ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาษาอังกฤษ
 • เนื้อหาของสุนทรพจน์ต้องเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กำหนด เรียบเรียงมาเป็นอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ น่าสนใจ และใช้ภาษาเหมาะสม
 • ไฟล์ที่ส่งประกวดจะต้องเป็นไฟล์วิดีโอเสียงชัดเจน ในรูปแบบของ MP4 หรืออื่น ๆ  
 • ผู้สมัครขอรับทุนต้องเตรียมบทสุนทรพจน์ด้วยตนเอง และบทสุนทรพจน์นั้นต้องไม่เคยส่งประกวดหรือได้รับรางวัลจากการแข่งขันใดมาก่อน
 • การตัดสินของกรรมการถือเป็นยุติและไม่สามารถอุทธรณ์ได้

เงื่อนไขอื่นๆ

 • บริติช เคานซิลสงวนลิขสิทธิ์ในการเก็บวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์วิดีโอเหล่านั้น สามารถนำวิดีโอไปใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องแจ้งผู้ประกวดล่วงหน้า วิดีโอที่ส่งมาถือเป็นทรัพย์สินของ บริติช เคานซิล
 • ทุนไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน วีซ่า ประกันการเดินทางและประกันสุขภาพ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในการให้ทุน
 • ผู้ที่ได้รับทุนสามารถเดินทางไปเรียนในช่วงที่ทางโรงเรียนกำหนดเท่านั้น เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากทางโรงเรียน
 • ทุนการศึกษาบางทุนอาจไม่มีผู้ได้รับเลือกให้ได้รับทุน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินของโรงเรียนและวิทยาลัยที่ให้ทุน
 • ทุนการศึกษาไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงิน / ทรัพย์สิน / หรือบริการใด ๆ และไม่สามารถมอบหรือโอนให้ผู้อื่นไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • บริติช เคานซิลไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่สามารถเดินทางไปเรียนได้
 • ผู้ได้รับทุนสามารถรับทุนได้เพียงทุนเดียวเท่านั้น
 • สามารถเดินทางไปสหราชอาณาจักรในช่วงระยะเวลาที่โรงเรียนกำหนดโดยไม่มีผู้ปกครองได้
 • ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงที่ส่งผลระหว่างการศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักร
 • หากบริติช เคานซิลไม่สามารถจัดการให้ทุนได้ด้วยเหตุใดก็ตาม บริติช เคานซิลสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการให้ทุน อย่างไรก็ตาม หากบริติช เคานซิลไม่สามารถจัดการให้ทุนได้เลย ผู้ได้รับทุนจะได้รับของรางวัลทดแทน
 • บริติช เคานซิลสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า