GED
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Going Global

Going Global คือการสัมมนาประจำปีที่จัดขึ้นโดยบริติช เคานซิล ซึ่งเป็นเวทีสัมมนาที่เปิดโอกาสให้กับผู้นำระดับโลกทางด้านการศึกษานานาชาติได้หารือเกี่ยวกับนโยบาย และแนวความคิดใหม่ๆ ด้านการศึกษา

•เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษา

•เป็นเวทีที่เชื่อมโยงนโยบายการศึกษาระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติเข้าด้วยกัน

•เป็นเวทีที่สร้างและขยายเครือข่ายของเจ้าหน้าที่ระดับนโยายด้านการศึกษานานาชาติ

•เป็นเวทีที่สนับสนุนนโยบายการศึกษาที่มีการเสวนาในระดับนานาชาติและมีงานวิจัยรองรับ

•เป็นเวทีที่สนับสนุนผู้นำทางความคิดด้านการศึกษา

ในแต่ละปีจะมีผู้เข้าร่วม Going Global กว่า 1,000 คน จากหลากหลายสาขาวิชา

กำหนดการจัดการสัมมนาประจำปี Going Global 2018: วันพุธที่ 2 พฤษภาคม ถึงวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2017 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

เตรียมพร้อมเข้าร่วมงาน Going Global 2018 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

หัวข้อการประชุมหลักในปีนี้คือ 'Global connections, local impact: Creating 21st century skills, knowledge and impact for society-wide good’

เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครหัวข้อสำหรับวิทยากร องค์ปาฐก หรือวิทยากรสำหรับงานเสวนาระดับโลก Going Global 2018 ที่จะมาร่วมกันผลักดันนโยบายในอนาคต ภายใต้หัวข้อ 'Global connections, local impact: Creating 21st century skills, knowledge and impact for society-wide good’ 

หมดเขตส่งข้อเสนองาน (Poster proposals) วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

ดูข้อแนะนำและวิธีการนำเสนอผลงานที่นี่ 

 

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Going Global 2018

บริติช เคานซิล ขอเชิญอธิการบดี รองอธิการบดี รัฐมนตรี ตัวแทนรัฐบาล สื่อมวลชน นักนโยบาย ผู้ให้บริการด้านการศึกษา องค์กรความร่วมมือด้านการศึกษานานาชาติ ร่วมงาน Going Global 2018 ที่ประเทศมาเลเซีย

ข้อมูลเพิ่มเติมในการเข้าร่วมสัมมนา Going Global 2018