STEP เป็นการสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยเคมบริจด์ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกรับนักศึกษา 

ส่วนมหาวิทยาลัยอื่นๆ อาจแจ้งให้ผู้สมัครเข้าเรียนได้ทดสอบข้อสอบชุดนี้ เพื่อนำผลไปประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษาต่อ ทั้งนี้ ผู้สอบจะต้องปรึกษากับทางมหาวิทยาลัยสำหรับหัวข้อที่จะต้องสอบ

ในการผลิตข้อสอบ STEP และประเมินผลนั้น ดำเนินการโดย Cambridge Assessment ข้อสอบใช้เวลา 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ STEP 1, STEP 2, และ STEP 3 โดยทั่วไปผู้สอบจะต้องเลือกสอบ 1 หรือ 2 ส่วนเท่านั้นขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่ผู้สอบสมัครเข้าเรียนว่าต้องการให้สอบส่วนใด แต่อย่างไรก็ตามผู้สอบไม่สามารถลงทะเบียนสอบ STEP 1 และ STEP 3 ในคราวเดียวกันได้

รายละเอียดและค่าธรรมเนียมการสอบ

วันที่ รายละเอียด ค่าธรรมเนียมการสอบ
1 มีนาคม - 30 เมษายน 2557

 

ช่วงเวลาลงทะเบียนปกติสำหรับ STEP

(กำหนดปิดรับลงทะเบียนรอบปกติเวลา 15.00น.)

 

7,000 บาท/ข้อสอบ
1 พฤษภาคม - 22 พฤษภาคม 2557 ช่วงเวลาลงทะเบียนล่าช้าสำหรับ STEP

(กำหนดปิดรับลงทะเบียนรอบล่าช้าเวลา 15.00น.)

10,000 บาท/ข้อสอบ
15 มิถุนายน 2557 STEP Mathematics II  
17 มิถุนายน 2557 STEP Mathematics I  
19  มิถุนายน 2557 STEP Mathematics III  
13 สิงหาคม 2557 วันประกาศผลสอบ  

ช่องทางการชำระเงิน

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการสอบที่เบอร์ 02 657 5678 หรือ examinations@britishcouncil.or.th ในการขอใบสมัครสอบ STEP

ผู้สอบสามารถยื่นใบสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการสอบได้ที่บริติช เคานซิลล์สาขาสยามสแควร์ โดยชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิต (วีซ่าและมาสเตอร์คาร์ดเท่านั้น) 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง