เงื่อนไขและข้อกำหนดประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ ดังนี้ 

  • วันจัดสอบ
  • สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ
  • กฎและข้อปฎิบัติที่จำเป็น 
  • ความปลอดภัย
  • ผลคะแนนและความคาดหวัง 
  • ขั้นตอนการยกเลิก
  • การจัดการข้อมูลของคุณ 

เมื่อไรก็ตามที่คุณลงลายมือชื่อในใบสมัคร นั้นหมายความว่าคุณกำลังยืนยันว่า คุณได้อ่านทำเข้าใจเงื่อนไขและข้อกำหนดของการสอบ IELTS แล้ว และพร้อมที่จะปฎิบัติตาม 

โปรดสังเกต :

ความปลอดภัยในการสอบ IELTS มีความสำคัญต่อเรา ด้วยมาตรการที่เพิ่มเข้ามาทำให้ผู้สมัครทุกคนต้องถูกบันทึกภาพโดยเจ้าหน้าที่ของ IELTS ในวันสอบ ฉะนั้นโปรดอ่านคำแนะนำเรื่องการถ่ายภาพที่เราจะจัดส่งให้คุณภายหลังจากจองสิทธิ์เข้าสอบเรียบร้อยแล้ว 

ผู้สอบทุกคนจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชน / สำเนาพาสปอร์ต ไปแสดง ณ วันสอบด้วย  

การขอเลื่อนสอบ

ผู้สมัครสอบสามารถขอยื่นเรื่องเลื่อนสอบได้ โดยวันสอบที่เลื่อนใหม่นั้นจะต้องอยู่ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่สมัครสอบ

(1)  การเลื่อนสอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 35 วัน (5 สัปดาห์) ก่อนวันสอบ:

ผู้สมัครสามารถเขียนใบคำร้องการเลื่อนสอบพร้อมยื่นใบเสร็จรับเงินตัวจริงได้ที่บริติช เคานซิล สาขาสยามสแควร์ สำหรับศูนย์สอบกรุงเทพฯ หรือบริติช เคานซิล สาขาเชียงใหม่ สำหรับศูนย์สอบเชียงใหม่

การเลื่อนนี้จะไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยผู้สอบสามารถทำการเลื่อนสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และผู้ที่ได้ทำการเรื่องเลื่อนสอบแล้วจะไม่สามารถทำการยกเลิกการสอบได้

(2)  การเลื่อนสอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน (2 สัปดาห์) ก่อนวันสอบ:

ผู้สมัครสามารถเขียนใบคำร้องการเลื่อนสอบพร้อมยื่นใบเสร็จรับเงินตัวจริงได้ที่บริติช เคานซิล สาขาสยามสแควร์ สำหรับศูนย์สอบกรุงเทพฯ หรือบริติช เคานซิล สาขาเชียงใหม่ สำหรับศูนย์สอบเชียงใหม่

การเลื่อนนี้จะมีเสียค่าใช้จ่าย 800 บาท โดยผู้สอบสามารถทำการเลื่อนสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และผู้ที่ได้ทำการเรื่องเลื่อนสอบแล้วจะไม่สามารถทำการยกเลิกการสอบได้

ผู้สอบสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่

การยกเลิกการสอบ

ผู้สมัครสอบสามารถยกเลิกการสอบได้ โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 35 วัน หรือ 5 สัปดาห์ ก่อนวันสอบที่จองไว้ 

ผู้ขอยกเลิกจะต้องนำใบเสร็จรับเงินตัวจริง สมุดบัญชีธนาคาร (ประเภทบัญชีออมทรัพทย์เท่านั้น) และกรอกใบคำร้องขอยกเลิกการสอบ ที่บริติช เคานซิล สาขาสยามสแควร์ สำหรับศูนย์สอบกรุงเทพฯ หรือบริติช เคานซิล สาขาเชียงใหม่ สำหรับศูนย์สอบเชียงใหม่ โดยบริติช เคานซิล จะทำการหักค่าธรรมเนียม 25% จากค่าธรรมเนียมสมัครสอบ  และโอนเงินส่วนที่เหลือเข้าที่บัญชีธนาคารของผู้สมัครสอบโดยตรง

ผู้สอบสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่

การเปลี่ยนรูปแบบการสอบ

ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนรูปแบบการสอบ (Academic หรือ General Training) ได้ โดยต้องแจ้งความจำนงภายใน  15 วัน (2 สัปดาห์) ก่อนวันสอบ และสามารถทำเรื่องเปลี่ยนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

โดยมีค่าธรรมเนียม 500 บาท ในกรณีที่นั่งในวันสอบที่คุณระบุไว้ตอนแรกเต็ม เจ้าหน้าที่จะเลื่อนวันสอบของคุณไปยังวันสอบถัดไป 

ทั้งนี้ผู้สมัครสอบต้องนำใบเสร็จรับเงิน และกรอกใบคำร้องการเปลี่ยนรูปแบบการสอบที่บริติช เคานซิล สาขาสยามสแควร์ สำหรับศูนย์สอบกรุงเทพฯ หรือบริติช เคานซิล สาขาเชียงใหม่ สำหรับศูนย์สอบเชียงใหม่ 

ผู้สอบสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่

การตรวจสอบผลคะแนน

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบ ไม่ว่าจะเป็นผลคะแนนรวมของข้อสอบทุกประเภท หรือผลคะแนนการสอบบางทักษะ  คุณสิทธิ์มีที่จะส่งคำร้องไปที่ Remark Service ภายใน 4 สัปดาห์หลังจากประกาศผล 

โดยกรอกใบคำร้องขอตรวจสอบผลคะแนนใหม่ได้ที่ บริติช เคานซิล สาขาสยามสแควร์ สำหรับศูนย์สอบกรุงเทพฯ และบริติช เคานซิล สาขาเชียงใหม่ สำหรับศูนย์สอบเชียงใหม่ 

พร้อมชำระค่าดำเนินการ 4,000 บาท ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมจะคืนให้แก่ผู้ร้องขอ หากพบว่าผลคะแนนมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบจะใช้เวลาประมาณ 8 สัปดาห์

ผู้สอบสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มทั้งสองได้ที่นี่ Re-mark และ Enquiry on Result.

การขอผลสอบเพิ่ม

ผู้สอบสามารถขอให้จัดส่งผลสอบไปยังสถาบันการศึกษาโดยตรงได้ 5 ฉบับ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใน 1 เดือนหลังจากที่ประกาศผลสอบ

ผู้สอบสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่