เงื่อนไขและข้อกำหนดประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ ดังนี้ 

  • วันจัดสอบ
  • สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ
  • กฎและข้อปฎิบัติที่จำเป็น 
  • ความปลอดภัย
  • ผลคะแนนและความคาดหวัง 
  • ขั้นตอนการยกเลิก
  • การจัดการข้อมูลของคุณ 

เมื่อไรก็ตามที่คุณลงลายมือชื่อในใบสมัคร นั้นหมายความว่าคุณกำลังยืนยันว่า คุณได้อ่านทำเข้าใจเงื่อนไขและข้อกำหนดของการสอบ IELTS แล้ว และพร้อมที่จะปฎิบัติตาม 

โปรดสังเกต :

ความปลอดภัยในการสอบ IELTS มีความสำคัญต่อเรา ด้วยมาตรการที่เพิ่มเข้ามาทำให้ผู้สมัครทุกคนต้องถูกบันทึกภาพโดยเจ้าหน้าที่ของ IELTS ในวันสอบ ฉะนั้นโปรดอ่านคำแนะนำเรื่องการถ่ายภาพที่เราจะจัดส่งให้คุณภายหลังจากจองสิทธิ์เข้าสอบเรียบร้อยแล้ว 

ผู้สอบทุกคนจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชน / สำเนาพาสปอร์ต ไปแสดง ณ วันสอบด้วย  

การขอเลื่อนสอบ

ผู้สมัครสอบสามารถขอยื่นเรื่องเลื่อนสอบได้ โดยวันสอบที่เลื่อนใหม่นั้นจะต้องอยู่ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่สมัครสอบ

(1)  การเลื่อนสอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 35 วัน (5 สัปดาห์) ก่อนวันสอบ:

ผู้สมัครสามารถเขียนใบคำร้องการเลื่อนสอบพร้อมยื่นใบเสร็จรับเงินตัวจริงได้ที่บริติช เคานซิล สาขาสยามสแควร์ หรือส่งอีเมลเข้ามาที่ examinations@britishcouncil.or.th

การเลื่อนนี้จะไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยผู้สอบสามารถทำการเลื่อนสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และผู้ที่ได้ทำการเรื่องเลื่อนสอบแล้วจะไม่สามารถทำการยกเลิกการสอบได้

(2)  การเลื่อนสอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน (2 สัปดาห์) ก่อนวันสอบ:

ผู้สมัครสามารถเขียนใบคำร้องการเลื่อนสอบพร้อมยื่นใบเสร็จรับเงินตัวจริงได้ที่บริติช เคานซิล สาขาสยามสแควร์ หรือส่งอีเมลเข้ามาที่ examinations@britishcouncil.or.th

การเลื่อนนี้จะมีเสียค่าใช้จ่าย 800 บาท โดยผู้สอบสามารถทำการเลื่อนสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และผู้ที่ได้ทำการเรื่องเลื่อนสอบแล้วจะไม่สามารถทำการยกเลิกการสอบได้

ผู้สอบสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่

การยกเลิกการสอบ

ผู้สมัครสอบสามารถยกเลิกการสอบได้ โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 35 วัน หรือ 5 สัปดาห์ ก่อนวันสอบที่ได้ลงสมัครไว้ 

ผู้ขอยกเลิกจะต้องนำใบเสร็จรับเงินตัวจริง สมุดบัญชีธนาคาร (ประเภทบัญชีออมทรัพทย์เท่านั้น) และกรอกใบคำร้องขอยกเลิกการสอบ ที่บริติช เคานซิล สาขาสยามสแควร์ หรือส่งอีเมลเข้ามาที่ examinations@britishcouncil.or.th

โดยบริติช เคานซิล จะทำการหักค่าธรรมเนียม 25% จากค่าธรรมเนียมสมัครสอบ  และโอนเงินส่วนที่เหลือเข้าที่บัญชีธนาคารของผู้สมัครสอบโดยตรงภายใน 2-4 สัปดาห์

ผู้สอบสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่

การเปลี่ยนรูปแบบการสอบ

ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนรูปแบบการสอบ (Academic หรือ General Training) ได้ โดยต้องแจ้งความจำนงภายใน  15 วัน (2 สัปดาห์) ก่อนวันสอบ 

การเปลี่ยนรูปแบบการสอบนี้จะไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ผู้สอบสามารถทำเรื่องเปลี่ยนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ในกรณีที่นั่งในวันสอบที่คุณระบุไว้เต็ม เจ้าหน้าที่จะเลื่อนวันสอบของคุณไปยังวันสอบถัดไปทั้งนี้ผู้สมัครสอบต้องนำใบเสร็จรับเงินค่าสอบตัวเดิมมายื่นพร้อมทั้งกรอกใบคำร้องการเปลี่ยนรูปแบบการสอบที่บริติช เคานซิล สาขาสยามสแควร์ หรือส่งอีเมลเข้ามาที่ examinations@britishcouncil.or.th

ผู้สอบสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่

การตรวจสอบผลคะแนน

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบ ไม่ว่าจะเป็นผลคะแนนรวมของข้อสอบทุกประเภท หรือผลคะแนนการสอบบางทักษะ  คุณมีสิทธิ์ในการส่งคำร้องให้ตรวจคะแนนใหม่ โดยจะต้องทำภายใน 4 สัปดาห์หลังจากประกาศผลสอบ

โดยกรอกใบคำร้องขอตรวจสอบผลคะแนนใหม่แล้วมายื่นเรื่องที่ บริติช เคานซิล สาขาสยามสแควร์ หรือส่งอีเมลเข้ามาที่ examinations@britishcouncil.or.th

พร้อมชำระค่าดำเนินการ 4,000 บาท ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมจะคืนให้แก่ผู้ร้องขอ หากพบว่าผลคะแนนมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบจะใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 8 สัปดาห์

ผู้สอบสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ Enquiry on Result.

ข้อมูลควรรู้ของการขอตรวจคะแนนใหม่

การขอผลสอบเพิ่ม

ผู้สอบสามารถขอให้จัดส่งผลสอบไปยังสถาบันการศึกษาโดยตรงได้ 5 ฉบับ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใน 1 เดือนหลังจากที่ประกาศผลสอบ

โดยจะต้องกรอกใบขอผลคะแนนเพิ่มแล้วมายื่นเรื่องที่ บริติช เคานซิล สาขาสยามสแควร์ หรือส่งอีเมลเข้ามาที่ examinations@britishcouncil.or.th

ผู้สอบสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่