IELTS Life Skills Logo

IELTS Life Skills มีการจัดสอบ 2 ระดับ ได้แก่

 • IELTS Life Skills – A1 การสอบทักษะการพูดและการฟัง
 • IELTS Life Skills – B1 การสอบทักษะการพูดและการฟัง

การสอบพูดและฟังแบบตัวต่อตัว

ผู้สอบจะเข้าทดสอบกับอาจารย์และผู้สอบอีกท่านหนึ่ง เนื่องจากจุดประสงค์ของการสอบ IELTS Life Skills นี้ เป็นการทดสอบระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ดังนั้น การทดสอบโดยการจับคู่ผู้สอบที่มีระดับภาษาใกล้เคียงกันจึงเป็นการทดสอบที่ดีที่สุด ซึ่งผู้สอบสามารถแสดงความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและสนทนาระหว่างกันและกันได้

การสอบจะใช้เวลาสั้นๆ ซึ่งระยะเวลาเป็นไปตามตามระดับของการสอบดังที่แสดงไว้ด้านล่าง

 • IELTS Life Skills - A1 ใช้เวลาการสอบ 16 – 18 นาที
 • IELTS Life Skills - B1 ใช้เวลาการสอบ 22 นาที

IELTS Life Skills มีส่วนประกอบหลักอยู่ 2 ส่วน คือ

 • ส่วนแรก: ผู้สอบจะต้องถามและตอบคำถามหัวข้อในชีวิตประจำวันที่คุ้นเคย
 • ส่วนที่ 2: ประกอบด้วยการทดสอบการฟังและการพูด
 • การทดสอบการฟังสำหรับระดับ A และ B ผู้สอบจะฟังเรื่องจากซีดีเพื่อทดสอบทักษะการฟังด้านการจับใจความโดยรวม และรายละเอียดต่างๆ
 • ผู้สอบสามารถตอบคำถามได้ทันที หรือจะสามารถจดข้อมูลต่างๆในขณะที่ฟังจากซีดี
 • ผู้สอบทั้งสองคนจะพูดคุยกันในหัวข้อที่ได้ฟังจากซีดี
 • สำหรับระดับ B1 จะมีสิ่งที่เพิ่มเติมมาคือ การวางแผนคิดกิจกรรมร่วมกันกับผู้สอบอีกท่านหนึ่ง

หัวข้อสอบ และการประเมิณผล

หัวข้อสอบสำหรับ IELTS Life Skills ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแสดงให้เห็นการสื่อสารกันในชีวิตประจำวันในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ผู้สอบจะต้องพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ในหัวข้อต่างๆอันได้แก่

 • ข้อมูล หรือประสบการณ์ส่วนบุคคล
 • ครอบครัว และเพื่อน
 • การซื้อสินค้า
 • การทำงาน
 • สุขภาพ
 • กิจกรรมยามว่าง
 • การศึกษา หรือการอบรม
 • การเดินทาง หรือที่พักอาศัย
 • สภาพลมฟ้าอากาศ

ผู้สอบจะถูกประเมิณความสามารถการใช้ภาษา 4 ด้านดังนี้

 • การรับข้อมูล
 • การส่งข้อมูล
 • การพูดเพื่อการสื่อสาร
 • การโต้ตอบไปมา

ในระหว่างการสอบ ผู้สอบสามารถจดคำตอบเพื่อเตรียมตอบคำถามได้ โดยอาจารย์ผู้คุมสอบจะไม่หักคะแนนการเตรียมคำตอบของคุณ อาจารย์จะให้คะแนนเฉพาะทักษะการพูดและการฟังในระหว่างการสอบเท่านั้น

จุดที่เน้นในการสอบ

ในแต่ละระดับ การสอบได้ถูกออกแบบเพื่อประเมิณทักษะการฟังและการตอบที่ชัดเจนเมื่อสนทนาระหว่างกันและกัน

A1  
จุดที่เน้น:

สิ่งที่ผู้สอบควรทำ:

 • ฟังและตอบภาษาอังกฤษที่ใช้ในการพูด ซึ่งรวมถึงประโยคบอกเล่า, คำแถลง, คำถาม และคำสั่งแบบขั้นตอนเดียว
 • สื่อสารข้อมูลพื้นฐาน, ความรู้สึก และความคิดเห็นในหัวข้อที่คุ้นเคย
 • พูดคุยกันในสถานการณ์และหัวข้อที่คุ้นเคย
หัวข้อในการสอบอาจรวมถึง:
 • การบรรยาย
 • การแสดงความคิดเห็น
 • การให้ข้อมูลส่วนตัว
 • การบอกเล่าถึงความชอบของตนเอง
 • การวิพากย์วิจารณ์
 • การถามข้อมูล หรือ การบรรยายข้อมูล
 • แสดงความคิดเห็นสอดคล้อง หรือ แตกต่าง
 • การอธิบาย หรือ การให้เหตุผล
 • การตัดสินใจ
 • การแนะนำ
 • การเลือก
B1  
จุดที่เน้น:

สิ่งที่ผู้สอบควรทำ:

 • ฟังและตอบภาษาอังกฤษที่ใช้ในการพูด ซึ่งรวมถึงการเล่าเรื่อง และข้อมูลที่ตรงไปตรงมา รวมทั้งคำสั่งและการอธิบายอย่างตรงไปตรงมา
 • สื่อสารข้อมูล, ความรู้สึก และความเห็นในหัวข้อที่คุ้นเคยโดยใช้ภาษาที่เป็นทางการได้อย่างเหมาะสม
 • พูดคุยกันตัวต่อตัว หรือกับคนจำนวนมากในสถานการณ์ที่คุ้นเคย เชื่อมโยงความสัมพันธ์ในแต่ละประเด็น และโต้ตอบระหว่างกันเพื่อให้เข้าใจตรงกันในหัวข้อที่คุณคุ้นเคย
หัวข้อในการสอบของ B1 ที่เพิ่มเติมจาก A1 มีดังนี้:
 • การเปรียบเทียบ
 • การเปรียบต่าง สาเหตุ เหตุผล และจุดประสงค์
 • การจัดลำดับความสำคัญ
 • การวางแผน
 • การโน้มน้าวจูงใจ
 • การเล่าเรื่อง
 • การถามถึงเหตุการ์ณในอดีตหรือนาคต
 • การแสดงออกถึงความแน่นอนในอนาคต และความเป็นไปได้

เตรียมความพร้อมในการสอบด้วยเอกสารฟรีจากเราได้ดังรายการด้านล่าง

ตัวอย่างข้อสอบ ระดับการสอบ ไฟล์
IELTS Life Skills Sample Paper A A1 Download now (PDF, 4MB)
IELTS Life Skills Listening Sample A A1 Play now (MP3, 657KB)
IELTS Life Skills Sample Paper B A1 Download now (PDF, 4MB)
IELTS Life Skills Listening Sample B A1 Play now (MP3, 661KB)
IELTS Life Skills Sample Paper A B1 Download now (PDF, 391KB)
IELTS Life Skills Listening Sample A B1 Play now (MP3, 1MB)
IELTS Life Skills Sample Paper B B1 Download now (PDF, 391KB)
IELTS Life Skills Listening Sample B B1 Play now (MP3, 1MB)