English presentation skill workshop
A woman giving presentation
Date
พุธ 03 กรกฎาคม 2013 - 09:00 - พฤหัสบดี 04 กรกฎาคม 2013 - 16:00
สถานที่
Professional Training Centre บริติช เคานซิล สยามสแควร์

เข้าร่วมเวิร์คช็อป "ทักษะการนำเสนองาน" เพื่อเรียนรู้ทักษะการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษจากผู้เชี่ยวชาญของเรา สำหรับผู้มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับ Intermediate ขี้นไป

*ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

วันที่ 3 ก.ค.

  • องค์ประกอบของการนำเสนอที่ดี
  • คุณลักษณะสำคัญที่ผู้นำเสนอต้องมี
  • วิธีวิเคราะห์ผู้ฟัง
  • เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ
  • โครงสร้างเนื้อหาของการนำเสนอ

วันที่ 4 ก.ค.

  • การใช้คำเชื่อม/ประโยคเชื่อมอย่างมีประสิทธิภาพ
  • วิธีใช้เสียงในการนำเสนอ
  • การใช้สื่อประกอบการนำเสนอ
  • บริหารอาการตื่นเวที
  • วิธีรับมือกับคำถามจากผู้ฟัง

ค่าใช้จ่าย: 9,300 บาท (ไม่รวม VAT 7%)

Tag icon
English workshop