ตัวอย่างคำถาม พร้อมคำศัพท์เกี่ยวกับ Friends ใน IELTS Speaking Part 1

Topic 5: Friends

ตัวอย่างคำถาม

· Do you usually see your friends during the week or at weekends? ⇒ คุณมักจะพบเจอกับเพื่อนของคุณในช่วงระหว่างสัปดาห์หรือช่วงเสาร์อาทิตย์

· Do you prefer spending time with your family or friends? ⇒ คุณชอบที่จะใช้เวลาของคุณอยู่กับครอบครัวหรือยู่กับเพื่อนของคุณ

· Who is your best friend?

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเพื่อน

กลุ่มของคำนาม

· Best friend = เพื่อนสนิท

· Friendship = มิตรภาพ

· Childhood friend = เพื่อนในวัยเด็ก

· Relationship = ความสัมพันธ์

กลุ่มของคำ Adjective

· Generous = มีจิตใจดี

· Extrovert = เอาใจใส่

· Introvert = ที่สนใจแต่เรื่องของตัวเอง

· Selfish = เห็นแก่ตัว

· Sociable = เข้ากับคนง่าย

 

See also