10 แนวทางการสอนลูกให้มีทักษะชีวิต

ในศตวรรษที่ 21 เด็กๆทุกคนจะเข้าไปอยู่ในโลกดิจิตอลและเป็นยุคของเทคโนโลยี ดังนั้นลูกคุณก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งเหล่านี้ ซึ่งไม่มีชีวิต ไม่รับรู้ความรู้สึกของผู้ใด จึงเป็นผลทำให้ในอนาคตข้างหน้านั้นจะเกิดสังคมแบบตัวคนเดียวมากขึ้น โดยผู้คนจะขาดการสื่อสารแบบซึ่งหน้ารวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันก็ลดน้อยลงตามไปด้วย ส่งผลให้มีผลกระทบต่อสภาพทางจิตใจ (mental condition) ทำให้มีความเครียดทางอารมณ์สูง หากคุณกลัวและกังวลที่จะเกิดปัญหาแบบนี้กับลูกของคุณ การส่งเสริมทักษะชีวิตให้ลูกของคุณตั้งแต่เขายังเยาว์วัยน่าจะเป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาเหล่านี้กับลูกของคุณได้ดีทีเดียว

ทักษะชีวิตคืออะไร?  เราอาจจะไม่จำเป็นต้องหาคำนิยามสำหรับมัน เพียงแต่คุณแค่รู้ว่าลูกของคุณสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นแหละ คุณจะรับรู้ได้ในทันทีว่าลูกคุณมีทักษะชีวิตแล้ว คุณมีแนวทางการสอนลูกให้มีทักษะชีวิตอย่างไรบ้าง วันนี้ บริติช เคานซิล มีแนวทางการสอนลูก 10 ข้อ เพื่อให้การสอนลูกของคุณเป็นเรื่องง่ายๆที่คุณเองก็สามารถทำได้

1. สอนลูกให้พูดจาไพเราะเคารพนนอบน้อมต่อผู้อาวุโส เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี เหมือนที่ว่า “วาจาดี มีคนรัก”

2. สอนลูกให้เข้าใจในความต่างของบุคคล เพศ วัย ฐานะ ระดับสติปัญญา การศึกษา อาชีพ เช่น ยอมรับและเข้าใจในความแตกต่างแห่งบุคคลเพื่อให้เกิดความเข้าใจในความรู้สึกผู้อื่นและเห็นอกเห็นใจผู้ด้อยกว่า

3. สอนให้ลูกรู้จักอารมณ์ ควบคุมอารมณ์ สามารถสอนได้ตั้งแต่ลูกคุณยังเล็กๆ เพื่อไม่ให้ติดนิสัยเจ้าอารมณ์ไปจนโต ซึ่งจะส่งผลถึงความเครียดโดยจะเกิดกับทุกคนในครอบครัวหรือทุกคนที่ใกล้ชิด

4. สอนให้รู้จักตัดสินใจได้ด้วยตนเอง เริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ลูกลังเล ต้องให้ลูกตัดสินทางเลือกเองก่อนแล้วเขาจะเรียนรู้จากมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากนั้น เราจึงค่อยอธิบายเพื่อให้เขาเกิดแนวทางในการตัดสินใจกับเหตุการณ์อื่นในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสบการณ์

5. สอนให้ลูกแยกแยะเรื่องราวต่างๆจากการรับรู้รับฟังด้วยเหตุและผล

6. สอนให้ลูกรู้จักคิดวิเคราะห์ง่ายๆจากข่าวสารที่ฟัง หรือเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน

7. สอนให้ลูกกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องตามความถนัดของเขา

8. สอนให้ลูกใช้คำกล่าวขอบคุณ ขอโทษ สวัสดี คำที่เป็นสากลนิยมใช้เมื่อยินดีและเมื่อเสียใจกับเขา

9. สอนให้ลูกรู้จักการสื่อสารที่ถูกวิธี ตรงไปตรงมา

10. สอนให้ลูกรู้จักจัดลำดับความสำคัญในชีวิต รู้จักริเริ่มทำสิ่งต่างๆอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย

จะเห็นได้ว่าทั้ง 10 แนวทางการสอนลูกให้มีความสุขในสังคมนั้น เกิดจากกระบวนการคิดที่ทำให้มีการสื่อสารเกิดขึ้นเป็นสำคัญ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่คนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลกนี้ก็ตามสามารถเชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ตามการเปลี่ยนแปลงแห่งยุค ค.ศ. 2001-2100 ที่โลกทั้งใบแทบไม่มีรอยต่อซึ่งเป็นยุคของโลกไร้พรมแดน

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้เทคโนโลยีก็คือภาษานั่นเอง โดยหากต้องการสื่อสารกับผู้คนบนโลกก็จะต้องใช้ภาษากลาง ซึ่งภาษาอังกฤษเป็นภาษาหนึ่งที่เป็นภาษากลางและมักเป็นภาษาที่ 2 รองจากภาษาท้องถิ่นของแต่ละประเทศ นั่นหมายความว่าในอนาคตเด็กไทยควรมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดียิ่งตามไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากคุณใช้แนวทางการสอนลูกด้วยภาษาอังกฤษ ก็จะยิ่งทำให้ลูกคุณมีความสุขได้ไม่ว่าเขาจะอยู่มุมไหนของโลก ที่บริติช เคานซิล เรามีหลักสูตร Primary Plus คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็กตั้งอายุ 5-12 ปี โดยมีการเตรียมความพร้อมทั้งแนวการสอนและเทคนิคใหม่ๆที่จะกระตุ้นให้เด็กๆเกิดกระบวนการคิด กล้าแสดงออก มีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่เป็นสุขในอนาคตได้ด้วยกิจกรรมมากมาย

นอกจากนี้ เรายังมีบทเรียนที่ส่งเสริมให้น้องๆทุกคน ได้เรียนรู้และแสดงออกถึงความคิดความสร้างสรรค์ พูดคุยกัน เกี่ยวกับเทคโนโลยีและประโยชน์ต่างๆของมันที่มีต่อโลกใบนี้ ซึ่งบทเรียนนีจะส่งเสริมให้น้องๆได้กล้าคิดและกล้าแสดงความเห็นกับคุณครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียนอีกด้วย  หากทางคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกๆได้ลองเรียนในบทเรียนนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเราได้ที่บริติช เคานซิล ทุกสาขาในคอร์ส Primary Plusได้เลย

 

See also