เกี่ยวกับคอร์สนี้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนอายุ 16 ปีขึ้นไปที่ต้องการจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารเพื่อการเรียน การทำงาน และการใช้ในชีวิตประจำวัน

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการเรียนที่บริติช เคานซิล

 • พัฒนาการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เรียนรู้เทคนิคและประโยคที่จำเป็นต่อการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 • เพิ่มความมั่นใจและลดข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • พัฒนาการออกเสียง
 • เพิ่มความรู้ด้านคำศัพท์

ระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้เปิดตลอดทั้งปี โดยหนึ่งคอร์สจะเรียน 10 สัปดาห์ รวมเวลาทั้งหมด 30 - 40 ชั่วโมง และมีหลักสูตรพิเศษในช่วงปิดภาคเรียนฤดูต้อน

เทอม 1 พฤษภาคม - กรกฎาคม
เทอม 2 กรกฎาคม - ตุลาคม
เทอม 3 ตุลาคม - ธันวาคม
เทอม 4 มกราคม - มีนาคม
ช่วงปิดเทอมภาคเรียนฤดูร้อน มีนาคม - เมษายน

รายละเอียดของคอร์ส

คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไปสำหรับผู้ใหญ่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับการเรียนและการทำงาน ไม่ว่าเป้าหมายของผู้เรียนจะเป็นการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ การหางานใหม่ หรือการพัฒนาผลการเรียนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

จุดมุ่งหมายและเนื้อหาของหลักสูตร

จุดมุ่งหมายหลักของคอร์สนี้ คือ ทำให้คุณมีความมั่นใจในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษโดยผ่านกิจกรรมในห้องเรียนซึ่งจำลองสถานการณ์จริงที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

ตัวอย่างหัวข้อการเรียนการสอน

 • การสื่อสารในที่ทำงาน โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
 • การออกความเห็นหรือบอกเล่าประสบการณ์
 • การร่วมอภิปราย
 • การค้นคว้าข้อมูล
 • การอ่านและเขียนอีเมล์

คอร์สของเรา

 •  เพิ่มความรู้ด้านคำศัพท์ เรียนรู้ประโยคที่จำเป็น และทบทวนการใช้ไวยากรณ์ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน
 • พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารและเพิ่มความคล่องแคล่วของการใช้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเน้นการพูดและการฟังเป็นหลัก
 • เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาความสามารถในการทำงาน การเรียน รวมถึงการเข้าสังคม เช่น ทักษะการนำเสนอผลงาน การเขียนอีเมล์ และเทคนิคการค้นคว้าข้อมูล

รอบเวลาเรียนและราคา

คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไปสำหรับผู้ใหญ่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับการเรียนและการทำงาน โดยจะเรียนทั้งหมด 30 - 40 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 3 - 10 สัปดาห์

รอบวันจันทร์/พุธ/พฤหัส/ศุกร์ (หลักสูตรเร่งรัด):

20 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2556

22 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2556

16 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556

9 - 30 กันยายน 2556

รอบวันจันทร์และพุธ:  24 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2556

รอบวันจันทร์และพฤหัสบดี: 29 กรกฎาคม - 26 กันยายน 2556

รอบวันอังคาร:  30 กรกฎาคม - 1 ตุลาคม 2556

วันพุธ: 24 กรกฎาคม - 25 กันยายน 2556

รอบวันพุธและพฤหัสบดี: 25 กรกฎาคม - 26 กันยายน 2556

รอบวันพฤหัสบดีและศุกร์:  1 สิงหาคม - 27 กันยายน 2556

รอบวันพฤหัสบดี:  25 กรกฎาคม - 26 กันยายน 2556

รอบวันเสาร์:   27 กรกฎาคม - 28 กันยายน 2556

รอบวันอาทิตย์:  28 กรกฎาคม - 29 กันยายน 2556

*ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สยามสแควร์

ระดับ วัน เวลา ราคา (บาท)
TBC จ./พ./พฤ./ศ. 9:00 - 12:00 9,800
จ./พ./พฤ./ศ. 13:00 - 16:00 9,800
2.1 จ./พ. 16:30 - 18:45 10,500
2.3 จ./พ. 19:00 - 21:15 10,500
2D ส. 17:15 - 20:15 9,700
2C อา. 17:15 - 20:15 9,700
Pre-Intermediate         จ./พ./พฤ./ศ. 9:00 - 12:00 9,800
จ./พ./พฤ./ศ. 13:00 - 16:00 9,800
จ./พ. 16:30 - 18:45 10,500
จ./พ. 19:00 - 21:15 10,500
พฤ./ศ. 19:15 - 21:30 10,500
พฤ. 18:30 - 21:30 8,900
ส. 17:15 - 20:15 9,700
อา. 17:15 - 20:15 9,700
Intermediate        จ./พ./พฤ./ศ. 9:00 - 12:00 9,800
จ./พ./พฤ./ศ. 13:00 - 16:00 9,800
จ./พ. 16:30 - 18:45 10,500
จ./พ. 19:00 - 21:15 10,500
พฤ./ศ. 19:15 - 21:30 10,500
พฤ. 18:30 - 21:30 8,900
ส. 17:15 - 20:15 9,700
อา. 17:15 - 20:15 9,700
Upper-Intermediate      จ./พ./พฤ./ศ. 9:00 - 12:00 9,800
จ./พ./พฤ./ศ. 13:00 - 16:00 9,800
จ./พ. 16:30 - 18:45 10,500
พฤ./ศ. 19:15 - 21:30 10,500
ส. 17:15 - 20:15 9,700
อ. 17:15 - 20:15 9,700

ลาดพร้าว

ระดับ วัน เวลา ราคา (บาท)
2.1 พ./พฤ. 19:00 - 21:15 10,500
2.2 จ./พฤ. 16:30 - 18:45 10,500
2A ส. 15:45 - 18:45 9,700
2B ส. 15:45 - 18:45 9,700
2C ส. 15:45 - 18:45 9,700
2D อ. 15:45 - 18:45 9,700
อ. 15:45 - 18:45 9,700
Pre-Intermediate จ./พฤ. 16:30 - 18:45 10,500
จ./พฤ. 19:00 - 21:15 10,500
พ./พฤ. 16:30 - 18:45 10,500
พ./พฤ. 19:00 - 21:15 10,500
พ. 17:30 - 20:30 8,900
ศ. 17:30 - 20:30 9,700
ส. 15:45 - 18:45 9,700
อ. 15:45 - 18:45 9,700
 Intermediate     จ./พฤ. 19:00 - 21:15   10,500  
พ./พฤ. 16:30 - 18:45   10,500
พ./พฤ.   19:00 - 21:15   10,500
ส.   15:45 - 18:45   9,700
อ.   15:45 - 18:45 9,700
 Upper-Intermediate  พ./พฤ.   19:00 - 21:15     10,500  
ส.     15:45 - 18:45     9,700  

ปิ่นเกล้า

ระดับ วัน เวลา ราคา (บาท)
2.1 จ./พ. 19:00 - 21:15 10,500
2.2 จ./พ. 19:00 - 21:15 10,500
2.3 จ./พ. 19:00 - 21:15 10,500
2B ส. 17:30 - 20:30 9,700
2D อา. 17:30 - 20:30 9,700
Pre-Intermediate จ./พ. 16:30 - 18:45 10,500
จ./พ. 19:00 - 21:15 10,500
พฤ./ศ. 19:00 - 21:15 10,500
ส. 17:30 - 20:30 9,700
อ. 17:30 - 20:30 9,700
Intermediate จ./พ. 19:00 - 21:15 10,500
ส. 17:30 - 20:30 9,700
อ. 16:30 - 19:30 9,700
Upper-Intermediate จ./พ. 19:00 - 21:15 10,500

แจ้งวัฒนะ

ระดับ วัน เวลา ราคา (บาท)
1C ส. 15:45 - 18:45 9,700
2.1 พ./พฤ. 19:00 - 21:15 10,500
2.2 พ./พฤ. 19:00 - 21:15 10,500
2B ส. 15:45 - 18:45 9,700
2C อา. 15:45 - 18:45 9,700
Pre-Intermediate พ./พฤ. 16:30 - 18:45 10,500
พ./พฤ. 19:00 - 21:15 10,500
ส. 15:45 - 18:45 9,700
อา. 15:45 - 18:45 9,700
Intermediate พ./พฤ. 19:00 - 21:15 10,500
อา. 15:45 - 18:45 9,700

ศรีนครินทร์

ระดับ วัน เวลา ราคา (บาท)
2.1 พ./พฤ. 19:00 - 21:15 10,500
2.2 พฤ./ศ. 19:00 - 21:15 10,500
2A อา 15:45 - 18:45 9,700
2B ส. 15:45 - 18:45 9,700
2C อา. 15:45 - 18:45 9,700
Pre-Intermediate พ./พฤ. 16:30 - 18:45 10,500
พ./พฤ. 19:00 - 21:15 10,500
ส. 15:45 - 18:45 9,700
อา. 15:45 - 18:45 9,700
Intermediate พ./พฤ. 19:00 - 21:15 10,500
ส. 15:45 - 18:45 9,700
อา. 15:45 - 18:45 9,700

เชียงใหม่

ระดับ วัน เวลา ราคา (บาท)
1.1 จ./พ. 18:30 - 20:45 7,600
2.1 จ./พ. 18:30 - 20:45 7,600
2.3 อ./ศ. 18:30 - 20:45 7,600
2D อ. 17:45 - 20:45 7,000
Pre-Intermediate จ./พ. 18:30 - 20:45 7,600
ส. 17:30 - 20:30 7,000
Intermediate จ./พ. 18:30 - 20:45 7,600