คอร์สภาษาอังกฤษ Young Adults ถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนชั้น ม.ปลาย อายุ 16-18 ปี เพื่อช่วยเสริมความมั่นใจในการพูด และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการเรียนและชีวิตประจำวัน โดยใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและสมจริง  บทเรียนและกิจกรรมที่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน และตรงกับความต้องการและความสนใจของนักเรียนในวัยนี้

สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้

 • เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษจากสื่อการเรียนการสอนที่สมจริง เช่น วีดีโอจากรายการต่างๆ ของ BBC และการสัมภาษณ์บุคคลจริง
 • ฝึกฝนการอ่านจากงานเขียนหลากหลายรูปแบบ
 • พัฒนาทักษะการพูดและการออกเสียงภาษาอังกฤษจากการร่วมกิจกรรมที่จำลองสถานการณ์ที่พบได้ในชีวิตประจำวัน
 • ฝึกฝนภาษาอังกฤษที่บ้านผ่านแบบฝึกหัดออนไลน์ Edmodo
 • เพลิดเพลินกับการเรียนภาษาอังกฤษในบรรยากาศที่สนุกสนานกับอาจารย์เจ้าของภาษา

Course information

 • จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

  คอร์สของเรามีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ ม. ปลาย ให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียนผ่านบทเรียนและกิจกรรมที่จำลองสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน

 • ระยะเวลาของหลักสูตร

  คอร์สนี้เปิดสอนตลอดทั้งปี โดยหนึ่งคอร์สจะเรียน 10 สัปดาห์ รวมเวลาทั้งหมด 30 ชั่วโมง และมีหลักสูตรพิเศษในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

 • ผลการเรียนรู้

  • สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษและสื่อสารได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว
  • พัฒนาความสามารถในการฟังให้สามารถเข้าใจในสิ่งที่เจ้าของภาษาพูดได้
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น
  • สังเกตหลักไวยากรณ์จากสื่อต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวันและนำมาปรับใช้ได้
  • เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ระดับ

  • Elementary 
  • Pre-Intermediate
  • Intermediate
  • Upper-Intermediate

รอบเวลาเรียน
กรุงเทพ

สาขา วัน เวลา
สยามสแควร์    จันทร์ - ศุกร์  9.00 - 12.00
13.00 - 16.00
จันทร์และพุธ 17.00 - 19.00
เสาร์หรืออาทิตย์ 17.15 - 20.15
ลาดพร้าว   จันทร์ - ศุกร์  13.30 - 16.30 
ศุกร์  17.00 - 20.00 
เสาร์หรืออาทิตย์  15.45 - 18.45 
ปิ่นเกล้า จันทร์ - ศุกร์  13.00 - 16.00 
พฤหัสบดีหรือศุกร์ 19.00 - 21.00
เสาร์หรืออาทิตย์ 17.30 - 20.30
แจ้งวัฒนะ จันทร์ - ศุกร์ 13.30 - 16.30 
จันทร์และพุธ 17.00 - 18.40
พฤหัสบดี 17.00 - 20.00
เสาร์หรืออาทิตย์ 13.30 - 16.30
ศรีนครินทร์    จันทร์ - ศุกร์  17.30 - 20.30 
 พุธหรือศุกร์  17.30 - 20.30 
 เสาร์หรืออาทิตย์ 15.45 - 18.45 

ตารางเรียนจะขึ้นอยู่กับระดับผลสอบวัดระดับของนักเรียนแต่ละคน

กรุณาติดต่อเรา หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางเรียน ระดับ และค่าเรียน

รอบเวลาเรียน
เชียงใหม่

สาขา วัน เวลา
เชียงใหม่ จันทร์และพุธ 17.30 - 19.00
อังคารและศุกร์ 17.30 - 19.00

ตารางเรียนจะขึ้นอยู่กับระดับผลสอบวัดระดับของนักเรียนแต่ละคน

กรุณาติดต่อเรา หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางเรียน ระดับ และค่าเรียน