1) โปรโมชั่นของคอร์สเรียน myClass ต้องลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2559

2) โปรโมชั่นคอร์สเรียน myClass สามารถใช้ได้กับผู้ที่ทำการซื้อคอร์สเรียน myClass จำนวน 60 เครดิตเท่านั้น

3) เพิ่มเครคิตฟรี เฉพาะจำนวนเครดิตที่ได้เรียนภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 เท่านั้น

4) โปรโมชั่นคอร์สเรียน myClass นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆได้  และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

5) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า