Child protection

บริติช เคานซิล เป็นองค์สากลที่มุ่งเน้นส่งเสริมการสร้างโอกาสเพื่อชาวอังกฤษและชาติอื่นๆทั่วโลกเราเชื่อว่านโยบาย คุ้มครองสิทธิเด็กที่ดีจะทำให้ทุกคนเล็งเห็นถึงความรับผิดชอบของตนต่อสังคมเราตระหนักเสมอว่าการเอาใจใส่และสวัสดิ ภาพของเด็กมีความสำคัญสูงสุดเพราะเด็กทุกคนต้องได้รับสิทธิในการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมจากการถูกทำร้ายทั้งทางร่างกายและจิตใจ

บริติชเคานซิลยึดหลักที่ว่าเรามีหน้าที่พื้นฐานในการปฏิบัติต่อเด็กที่เราทำงานด้วยอย่างเท่าเทียมซึ่งรวมถึงการปกป้องเด็กจากการถูกใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบโดยเราถือปฏิบัติตามกฏหมายคุ้มครองสิทธิเด็กของสหราชอาณาจักรและกฏหมาย อื่นที่เกี่ยวข้องในประเทศที่มีสำนักงานของเราอยู่และถือตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

เด็กในความหมายของบริติชเคานซิลคือบุคคลผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปีนับจากวันที่เกิดหรือผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฏหมายของประเทศที่เด็กอยู่หรือถือกำเนิด

นโยบายนี้คือข้อบังคับพื้นฐานของพนักงานบริติชเคานซิลทั่วโลกและรวมถึงทุกคนที่ทำงานกับบริติชเคานซิลหรือบุคคล ที่ทำงานในนามของบริติชเคานซิล

บริติชเคานซิลมีพันธสัญญาดังนี้

• ให้เกียรติเคารพและรับฟังเด็ก 

• ตรวจสอบประวัติพนักงานก่อนเข้าทำงาน 

• ยึดปฏิบัติตามหลักการคุ้มครองสิทธิเด็ก 

• ให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อให้คำนึงถึงการปฏิบัติต่อเด็กอย่างถูกวิธี 

• เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กต่อพนักงานและผู้ปกครองเพื่อให้ปฏิบัติต่อเด็กอย่างถูกวิธี 

• แจ้งบุคคลที่ทำงานร่วมกับบริติชเคานซิลเพื่อให้ทราบว่าเราทำงานโดยยึดถือนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด 

• จัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเด็ก 

นอกจากนีเรายังมีการจัดเตรียมทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอให้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานสามารถนำนโยบายไป ปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและเรายังจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายนี้โดยปรับให้เข้ากับกฏหมายใหม่ๆทุกปีเพื่อให้มีการพัฒนานโยบายนี้อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด