ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กชั้นมัธยมศึกษา

เกี่ยวกับคอร์สนี้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา อายุระหว่าง 12 - 16 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันและการสอบที่โรงเรียน รวมไปถึงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษในอนาคต

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียนภาษาอังกฤษที่บริติช เคานซิล

  • พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว
  • มีความมั่นใจและเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นจากการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆในห้องเรียน
  • มีผลการเรียนที่ดีขึ้นที่โรงเรียนจากความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้น

ระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้จะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 40 ชั่วโมงต่อ 1 เทอม และมีคอร์สพิเศษในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

เทอม A: พฤษภาคม – กันยายน

เทอม B: ตุลาคม – มีนาคม

ช่วงปิดเทอมภาคเรียนฤดูร้อน: มีนาคม – พฤษภาคม

สาขาที่เปิดสอน

รายละเอียดของคอร์ส

คอร์สสำหรับเด็กชั้นมัธยมของบริติช เคานซิล ใช้วิธีการสอน หนังสือเรียนและสื่อการสอนที่ทันสมัยและมีคุณภาพเพื่อให้นักเรียนได้รับการสนับสนุนการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่

จุดมุ่งหมายและเนื้อหาของหลักสูตร

คอร์สของเรามีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้นักเรียน

  • พัฒนาการใช้หลักไวยากรณ์และเพิ่มพูนคำศัพท์จากคำแนะนำที่ได้จากอาจารย์ตลอดระยะเวลาของการเรียน
  • ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งในการเรียนและในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่การฝึกเขียนประโยคง่ายๆเกี่ยวกับครอบครัวจนถึงการเขียนรายงาน
  • พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเรียน ไม่ว่าจะเป็นทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการคิดวิเคราะห์ รวมถึงทักษะที่จะเป็นสำหรับการสอบ เช่น  การอ่านแบบเร็วและแบบข้าม

ระดับ

ระดับ

Teen 1

Teen 2

Teen 3

Teen 4

Teen 5

Teen 6*

*Teen Upper ใช้เวลาเรียน 2 ปี

จะทราบพัฒนาการของบุตรหลานคุณได้อย่างไร

อาจารย์ภาษาอังกฤษของเราติดตามพัฒนาการของบุตรหลานของท่านตลอดหลักสูตรผ่านการประเมินหลากหลายรูปแบบ คุณจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับพัฒนาการของบุตรหลานในระหว่างที่เรียนและได้รับใบประกาศนียบัตรหลังจากที่เรียนจบแต่ละระดับรวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนในระดับต่อไป

  • การส่ง SMS แจ้งในกรณีที่นักเรียนขาดเรียนหรือเข้าเรียนสาย

  • วันปฐมนิเทศ – แนะนำวิธีการสอน อาจารย์ภาษาอังกฤษ เนื้อหาของหลักสูตร และการลงทะเบียนเรียน โดยผู้ปกครองสามารถซักถามข้อสงสัยกับหัวหน้าฝ่ายการสอนและผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

  • Parent Workshop– การอบรมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษของบุตรหลาน โดยจะมีการแนะนำกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์จากฝ่ายการภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนักเรียน

  • วันพบประผู้ปกครอง – ผู้ปกครองสามารถซักถามเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการเรียนของบุตรหลานกับอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรง

 

 

 

 

 

รอบเวลาเรียน

คอร์สสำหรับเด็กชั้นมัธยมของบริติช เคานซิล ใช้วิธีการสอน หนังสือเรียนและสื่อการสอนที่ทันสมัยและมีคุณภาพเพื่อให้นักเรียนได้รับการสนับสนุนการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่

 

เทอม A

รอบวันจันทร์: 19 พฤษภาคม - 22 กันยายน 2557

รอบวันพุธ:  21 พฤษภาคม - 24 กันยายน 2557

รอบวันศุกร์:  9 พฤษภาคม - 26 กันยายน 2557

รอบวันเสาร์:  10 พฤษภาคม - 27 กันยายน 2557

รอบวันอาทิตย์:  11 พฤษภาคม - 298กันยายน 2557

 

เทอม B

รอบวันจันทร์: 13 ตุลาคม 2557 - 16 มีนาคม 2558

รอบวันพุธ:  15 ตุลาคม 2557 - 18 มีนาคม 2558

รอบวันศุกร์:  10 ตุลาคม 2557 - 20 มีนาคม 2558

รอบวันเสาร์:  11 ตุลาคม 2557 - 21 มีนาคม 2558

รอบวันอาทิตย์:  12 ตุลาคม 2557 - 22 มีนาคม 2558

 

ภาคฤดูร้อน

รอบวันจันทร์ - ศุกร์:

31 มีนาคม - 11 เมษายน 2557

17 - 30 เมษายน 2557

 

*ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สยามสแควร์

เทอม A - B

ระดับ วัน เวลา
Teen 1 ส. 12:45 - 14:45
Teen 2 ศ. 17:00 - 19:00
ส. 10:15 - 12:15
ส. 12:45 - 14:45
อา. 8:00 - 10:00
อา. 15:00 - 17:00
Teen 3 ศ. 17:00 - 19:00
ส. 8:00 - 10:00
ส. 10:15 - 12:15
ส. 12:45  - 14:45
ส. 15:00 - 17:00
อา. 8:00 - 10:00
อา. 10:15 - 12:15
อา. 15:00 - 17:00
Teen 4 ศ. 17:00 - 19:00
ส. 8:00 - 10:00
ส. 12:45 - 14:45
ส. 15:00 - 17:00
อา. 8:00 - 10:00
อา. 10:15 - 12:15
อา. 12:45 - 14:45
อา. 15:00 - 17:00
Teen 5 ศ. 17:00 - 19:00
ส. 8:00 - 10:00
ส. 10:15 - 12:15
ส. 12:45 - 14:45
15:00 - 17:00
อา. 8:00 - 10:00
อา. 10:15 - 12:15
อา. 12:45 - 14:45
อา. 15:00 - 17:00
Teen Upper ศ. 17:00 - 19:00
ส. 8:00 - 10:00
ส. 10:15 - 12:15
12:45 - 14:45
ส. 15:00 - 17:00 
อา. 8:00 - 10:00
อา. 10:15 - 12:15
อา. 12:45 - 14:45
อา. 15:00 - 17:00

ภาคฤดูร้อน

ระดับ วัน เวลา
Teen A จ. - ศ. 9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Teen B จ. - ศ. 9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Teen C จ. - ศ. 9:00 - 12:00
13:00 - 16:00

ลาดพร้าว

เทอม A - B

ระดับ วัน เวลา
Teen 1 ส. 13:30 - 15:30
Teen 2   ศ. 17:00 - 19:00
ส. 13:30 - 15:30
อา. 11:00 - 13:00
อา. 13:30 - 15:30
Teen 3 ศ. 17:00 - 19:00
ส. 11:00 - 13:00
ส. 13:30 - 15:30
อา. 11:00 - 13:00
อา. 13:30 - 15:30
Teen 4       ศ. 17:00 - 19:00
ส.  8:45 - 10:45  
ส. 13:30 - 15:30
อา.  8:45 - 10:45 
อา.  15:45 - 17:45 
Teen 5    ส. 11:00 - 13:00
ส.  13:30 - 15:30  
อา. 13:30 - 15:30  
อา.  15:45 - 17:45
 Teen Upper    ศ. 17:00 - 19:00  
ส. 11:00 - 13:00
ส. 13:30 - 15:30   
อา. 8:45 - 10:45
อา. 13:30 - 15:30

ภาคฤดูร้อน

ระดับ วัน เวลา
Teen A จ. - ศ. 13:30 - 16:30
Teen B จ. - ศ. 13:30 - 16:30

ปิ่นเกล้า

เทอม A - B

ระดับ วัน เวลา
Teen 1 พ. 16:35 - 18:50
Teen 2 พ. 16:35 - 18:50
ศ. 17:00 - 19:00
ส. 13:00 - 15:00
อา. 8:30 - 10:30
อา. 17:30 - 19:30
Teen 3 พ. 16:35 - 18:50
ศ. 17:00 - 19:00
ส. 13:00 - 15:00
ส. 17:30 - 19:30
อา. 10:45 - 12:45
อา. 13:00 - 15:00
อา. 15:15 - 17:15
Teen 4 จ. 16:45 - 18:45
ศ. 17:00 - 19:00
ส. 8:30 - 10:30
ส. 10:45 - 12:45
ส. 15:15 - 17:15
อา. 8:30 - 10:30
อา. 15:15 - 17:15
อา. 17:30 - 19:30
Teen 5 จ. 16:45 - 18:45
พ. 16:35 - 18:50
ศ. 17:00 - 19:00
ส. 13:00 - 15:00
ส. 15:15 - 17:15
อา. 15:15 - 17:15
Teen Upper จ. 16:45 - 18:45
ส. 13:00 - 15:00
อา. 8:30 - 10:30

 ภาคฤดูร้อน

ระดับ วัน เวลา
Teen B จ. - ศ. 9:00 - 12:00

 

 

แจ้งวัฒนะ

ระดับ วัน เวลา
Teen 1 ศ. 17:00 - 19:00
ส. 13:30 - 15:30
Teen 2 ศ. 17:00 - 19:00
ส. 13:30 - 15:30
อ. 13:30 - 15:30
Teen 3 ศ. 17:00 - 19:00
ส. 13:30 - 15:30
อ. 13:30 - 15:30
Teen 4 ศ. 17:00 - 19:00
ส. 13:30 - 15:30
อ. 13:30 - 15:30
Teen 5 ส. 13:30 - 15:30
อ. 13:30 - 15:30
Teen Upper ส. 13:30 - 15:30

ภาคฤดูร้อน 

ระดับ วัน เวลา
Teen A จ. - ศ. 13:30 - 16:30
Teen B จ. - ศ. 13:30 - 16:30

ศรีนครินทร์

เทอม A - B

ระดับ วัน เวลา
Teen 1 ส. 13:30 - 15:30
Teen 2 ส. 13:30 - 15:30
อา. 11:00 - 13:00
Teen 3 ศ. 17:00 - 19:00
ส. 11:00 - 13:00
อา. 13:30 - 15:30
Teen 4 พ. 16:45 - 18:45
อา. 13:30 - 15:30
Teen 5 ส. 11:00 - 13:00

ภาคฤดูร้อน

ระดับ วัน เวลา
Teen A จ. - ศ. 9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Teen B จ. - ศ. 9:00 - 12:00

เชียงใหม่

ระดับ วัน เวลา
Teen 1 ส. 13:00 - 15:00
Teen 2 ส.    8:00 - 10:00
13:00 - 15:00
15:15 - 17:15
อา.  8:00 - 10:00
13:00 - 15:00
Teen 3 ส.  10:15 - 12:15
13:00 - 15:00
อา.   8:00 - 10:00
13:00 - 15:00
15:15 - 17:15
Teen 4 ส.   10:15 - 12:15
13:00 - 15:00
15:15 - 17:15
อา. 10:15 - 12:15
Teen Exam Foundation ศ. 17:30 - 19:30
ส. 15:15 - 17:15
อา. 15:15 - 17:15
Teen Exam Success ศ. 17:30 - 19:30
ส. 15:15 - 17:15
อา. 15:15 - 17:15

ภาคฤดูร้อน

ระดับ วัน เวลา
Teen Lower จ. - ศ. 9:00 - 12:00